Gospodarka odpadami

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., „gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami”.

Gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zarówno postęp cywilizacyjny, jak i stopniowy wzrost poziomu życia ludzi powoduje, że ilość produkowanych w Polsce odpadów zwiększa się z roku na rok. Stąd też gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona musi być w sposób zorganizowany i przemyślany, zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

W obowiązującej aktualnie ustawie o odpadach wyraźnie zarysowana została hierarchia działań, które powinny być podejmowane w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów
2) przygotowywanie do ponownego użycia
3) recykling
4) inne procesy odzysku
5) unieszkodliwianie

Strumień odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, oprócz odpadów zmieszanych zawiera także: odpady selektywnej zbiórki (papier, makulatura, plastik, szkło, metale), odpady zielone, popiół, odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne. Te ostatnie, wymagają szczególnej uwagi w celu prawidłowego, bezpiecznego dla naszego zdrowia oraz środowiska oraz zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ich zagospodarowania.

Wśród ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, które powstają na co dzień w naszych domach oraz mieszkaniach, wyróżniamy:

Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych Bezpłatny odbiór z domów i mieszkań
WIELKOGABARYTOWY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne
MAŁY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne
ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne
PRZETERMINOWANE LUB NIEZUŻYTE LEKARSTWA odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne
FARBY, ROZPUSZCZALNIKI, LAKIERY, KLEJE, ŻYWICE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, ŚRODKI CZYSZCZĄCE odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne
AEROZOLE, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I DEZYNSEKCJI odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne
LAMPY FLUORESCENCYJNE I ODPADY ZAWIERAJĄCE RTĘĆ (TERMOMETRY,  ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE, ŚWIETLÓWKI) odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne
 ZUŻYTE KARTRIDŻE I TONERY odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne
PRZEPRACOWANE OLEJE odpady niebezpieczne odpady niebezpieczne