Sprawozdawczość – nieczystości ciekłe

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 ze zmianami) informujemy, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zmieniono definicję  nieczystości ciekłych – to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych rozszerzono o opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu osadów ściekowych z tych oczyszczalni.

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również  w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru prowadzenia w/w działalności do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Nowelizacja rozszerzyła również treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy zakres sprawozdania kwartalnego

składanego przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych.

Na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i gmin wiejskich Kosakowo, Wejherowo, Szemud przedsiębiorca jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, wykonującego w tym zakresie zadania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Terminy składania sprawozdań:

  • za I kwartał do 30 kwietnia
  • za II kwartał do 31 lipca
  • za III kwartał do 31 października
  • za IV kwartał do 31 stycznia

Wzór dobrowolnego sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Za opóźnienie w złożeniu sprawozdania kwartalnego będzie wymierzana kara w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni. Niezłożenie sprawozdania przez 90 dni będzie podstawą do cofnięcia posiadanego zezwolenia (bez odszkodowania), po uprzednim dodatkowym wezwaniu do jego złożenia w terminie 7 dni – art. 9 ust. 2 oraz 9xb ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Obszar aglomeracji Gdynia został wyznaczony uchwałą Nr XLVIII/1475/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. 2023.96). W skład aglomeracji Gdynia wchodzi: Gmina Miasta Gdynia z wyłączeniem rejonu zabudowy ulic: Łosiowa, Jelenia, Sarnia (Wielki Kack) oraz części ul. Bernadowskiej (Orłowo), Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Rumia, część Gminy Wejherowo obejmującej miejscowości: Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino, Pętkowice, Orle, Góra (Paradyż), część Gminy Szemud obejmującej miejscowości: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki, Gmina Kosakowo obejmująca miejscowości: Pogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa, część Gminy Puck obejmująca miejscowości: Połchowo, Widlino, Rekowo Górne, Sławutówko.

Proszę na bieżąco śledzić zmiany aglomeracji.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych mogą skorzystać z informacji dostępnych w jednym z serwisów mapowych udostępnionych zbiorczo na stronie PEWIK GDYNIA. Wskazana pod numerem 1 Mapa branżowa jest narzędziem stworzonym przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., które obejmuje cały obszar działania spółki. Mapa ta ma charakter jedynie poglądowy i nie stanowi źródła danych, o których mowa w ustawie z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688, 1762).

Mapa aglomeracji dostępna za pośrednictwem strony PEWIK GDYNIA

Instrukcje poruszania się po mapie branżowej PEWIK GDYNIA:

 

Sposób i częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków jest określony w poszczególnych Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach.

Dane do kontaktu:

Zespół ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej KZG

e-mail: dos-sprawozdawczosc@kzg.pl
tel.: (58)  624 45 99

Szpakowska Monika (wew. 48)
Szalewski Gracjan (wew.53)
Charzyńska Bogumiła (wew. 54)
Dragan Dorota (wew. 36)

PEWIK GDYNIA

Aleksandra de Virion – główny specjalista ds. GIS
email: aleksandrav@pewik.gdynia.pl
tel.: (58) 668 72 10

Agata Sierocin młodszy specjalista ds. odbiorów technicznych
email: agatasi@pewik.gdynia.pl
tel.: (58) 668 72 40


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kzg.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku zmiany tej okoliczności zostanie Pani/Pan poinformowana/y,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.