Formularze sprawozdań

Niniejszym uprzejmie informujemy, że dnia 23 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana zmiana statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni. Z w/w dniem KZG przejęło od gmin – członków Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o obowiązku sporządzenia sprawozdania półrocznego oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego. Sprawozdania należy przekazać do Związku w terminie o którym mowa w art. 9n oraz art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przesłanie sprawozdania po terminie lub przekazanie nierzetelnie przygotowanego sprawozdania jest zagrożone karą pieniężną. Zgodnie z artykułem 9 x, ust. 1 pkt. 4 i pkt. 5 oraz art.9xb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kary te wynoszą:

  • 100 zł za każdy dzień opóźnienia po terminie, o którym mowa w ust. 9 n ust. 2 ,
  • od 200 zł do 5 000 zł w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie.

Sprawozdanie należy sporządzić dla każdej gminy, na terenie której odbierane są odpady lub opróżniane są zbiorniki i przekazać do siedziby Komunalnego Związku Gmin w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu/kwartale, którego dotyczy.

W dniu  24 sierpnia 2018 r. opublikowano nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Informujemy, że w rozporządzeniu uwzględniono nowe, roczne sprawozdanie sporządzane przez podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, czyli m.in. skupy złomu i innych surowców wtórnych. Pierwsze sprawozdanie z tego zakresu należy złożyć do 31 stycznia 2019 r. za rok sprawozdawczy 2018, .odrębnie dla każdej gminy, na terenie której znajdują się miejsca zbierania odpadów.

Rozporządzenie wprowadza także szereg zmian w sprawozdaniu półrocznym sporządzanym przez podmiot odbierający odpady komunalne.

Załączniki:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627)

Gospodarka odpadami:
  • sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości [pobierz]
  • sprawozdanie roczne podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (punkty skupu) [pobierz]
  • sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) [pobierz]
Nieczystości ciekłe:
  • sprawozdanie kwartalne podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe [pobierz]

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) jest obligatoryjne.