Sprawozdawczość

Odpady komunalne

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, iż zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 888podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Na podstawie art. 9n sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Przedsiębiorca, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek złożyć za pośrednictwem BDO sprawozdanie zerowe.

Zgodnie z art. 9nb ustawy ucp podmiot zbierający odpady komunalne (prowadzący punkt skupu), jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań (w przypadku braku zbierania odpadów komunalnych – należy złożyć sprawozdanie zerowe). Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Nieczystości ciekłe

Zgodnie z art. 9o ust.1 podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i gmin wiejskich Kosakowo, Wejherowo, Szemud jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, wykonującego w tym zakresie zadania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe [pobierz].


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kzg.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym.

UWAGA

Dane potrzebne są do określenia udziału podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług (Uo) przy wyliczenia poziomu bio w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne za 2020 r.

Tab. 1. Zestawienie ilości odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) odbieranych w 2019 roku z terenu poszczególnych gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Gdynia Sopot Rumia Reda Wejherowo gm. Wejherowo gm. Kosakowo gm. Szemud

20 03 01 [Mg]

66 574,380 12 253,630 11 212,520 6 018,974 10 934,579 4 862,292 3 477,620 4 270,520

Tab. 2. Zestawienie liczby ludności

 liczba mieszkańców Gdynia Sopot Rumia Reda Wejherowo gm. Wejherowo gm. Kosakowo gm. Szemud
2020 r. Wg. ewidencji 225 171 33 138 46 878 25 065 49 994 25 924 16  077 18 275
Wg. deklaracji 44 032 24 337 24 946 17 918