Sprawozdawczość – odpady komunalne

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, iż zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 399) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Na podstawie art. 9n sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Przedsiębiorca, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek złożyć za pośrednictwem BDO sprawozdanie zerowe.

Zgodnie z art. 9nb ustawy ucp podmiot zbierający odpady komunalne (prowadzący punkt skupu), jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań (w przypadku braku zbierania odpadów komunalnych – należy złożyć sprawozdanie zerowe). Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Przypominamy, że w sierpniu 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1530). Zgodnie z jego zapisami do łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, zalicza się odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20 (z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06) oraz odpady powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych.

Informujemy, że 20 stycznia 2022 roku udostępniono wyjaśnienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące przekazywania danych w ramach sprawozdawczości komunalnej za 2021 r. [pobierz]


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kzg.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym.

UWAGA

Dane potrzebne są do określenia udziału podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług (Uo) przy wyliczenia poziomu bio w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne za 2023 r.

Tab. 1. Zestawienie ilości odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) odbieranych w 2022 roku z terenu poszczególnych gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Gdynia Sopot Rumia Reda Wejherowo gm. Wejherowo gm. Kosakowo gm. Szemud
20 03 01
[Mg]
47 500,88 6 512,07 9 288,81 5 294,84 7 523,50 4 358,42 3 517,73 4 785,26

Tab. 2. Zestawienie liczby ludności (stan na 31.12.2023 r.)

 liczba mieszkańców Gdynia Sopot Rumia Reda Wejherowo gm. Wejherowo gm. Kosakowo gm. Szemud
2023 r. Wg. ewidencji 220 512 31 108 47 340 25 208 42 242 27 833 18 041 19 844
Wg. deklaracji 48 126 25 320 28 344 17 413 20 677