Sprawozdawczość

Odpady komunalne

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, iż zgodnie z art. 9n ust.1 znowelizowanej w 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Na podstawie art. 9 n ust.7 sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Zgodnie z art. 9nb ust. 1 podmiot zbierający odpady komunalne, jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami art. 9na ust. 4.
Termin składania sprawozdań rocznych za rok 2019 upływa 30 czerwca 2020 (Dz.U. 2020 poz. 150, zaznaczony fragment: art.2 pkt.3).

Nieczystości ciekłe

Natomiast zgodnie z art. 9o ust1. podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, który w tym zakresie wykonuje zadania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe [pobierz].


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kzg.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym.

UWAGA

Poniżej zestawiono dane potrzebne do określenia udziału podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług (Uo) do wyliczenia poziomu bio w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne za 2019 r.

Tab. 1. Zestawienie ilości odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) odbieranych w 2018 roku z terenu poszczególnych gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Gdynia Sopot Rumia Reda Wejherowo gm. Wejherowo gm. Kosakowo gm. Szemud

20 03 01 [Mg]

65 866,744 12 528,050 11 524,516 6 035,689 10 449,807 4 279,499 3 817,820 4 221,440

Tab. 2. Zestawienie liczby ludności

 liczba mieszkańców Gdynia Sopot Rumia Reda Wejherowo gm. Wejherowo gm. Kosakowo gm. Szemud
2019 r. Wg. ewidencji dane GUS

246 244

>33 871 46 943 45 644 25 717 15 345 17 864
Wg. deklaracji 44 212 24 337 40 679 23 950 17 614

Dodatkowo Informujemy, że Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące masy odpadów komunalnych wytworzonych na 1 mieszkańca województwa pomorskiego w 2018 r.

Wartość ta wynosi MwGUS = 355 kg/Mk.