Posiedzenia Zgromadzenia Związku

Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku; w jego skład wchodzą m.in. prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie 8 gmin tworzących Związek. Pracami Zgromadzenia Związku kieruje Przewodniczący, reprezentujący co roku kolejną gminę w porządku alfabetycznym.

Zgromadzenie liczy łącznie 19 przedstawicieli gmin: Gdynia dysponuje pięcioma głosami, każda z pozostałych gmin dwoma głosami.

Rada gminy – członka Związku może wyrazić zgodę na reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu przez innego członka organu gminy, może też upoważnić przedstawiciela do kumulacji głosów przypadających na pozostałych jej przedstawicieli w Zgromadzeniu podczas ich nieobecności.

Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy:

 • ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych jego statutem,
 • tworzenie podmiotów gospodarczych Związku oraz decydowanie o przystępowaniu do nich Związku w charakterze wspólnika lub akcjonariusza,
 • ustalanie zasad zarządzania majątkiem Związku,
 • określenie zasad zbywania majątku Związku i obciążania tego majątku,
 • ustalanie wysokości sumy zobowiązań, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • ustalanie zasad finansowania przedsięwzięć gospodarczych Związku,
 • ustalanie budżetu Związku, etatyzacji oraz zasad wynagradzania członków organów Związku,
 • wybieranie i odwoływanie członków Zarządu,
 • ustalanie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie komisji rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,
 • sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działań Związku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Związku,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

Lista delegatów do Zgromadzenia z poszczególnych gmin:

Lp. Imię i Nazwisko Adres
1. Elżbieta Sierżęga Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
2. Michał Guć Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3. Jarosław Kłodziński Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
4. Anna Myszka Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
5. Grzegorz Taraszkiewicz Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
6. Marcin Majek
Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
7. Mirosław Marek Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
8. Mateusz Richert Urząd Miasta Reda, ul. Pucka 9, 84-240 Reda
9. Weronika Schroeder Urząd Miasta Reda, ul. Pucka 9, 84-240 Reda
10. Michał Pasieczny Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
11. Ariel Sinicki Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
12. Tomasz Lipiński Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
13. Natalii Jakubowska- Handall Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
14. Krzysztof Hildebrandt Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
15. Wojciech Kozłowski Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
16. Przemysław Kiedrowski Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
17. Piotr Czerwiński Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
18. Ryszard Kalkowski Urząd Gminy Szemud, ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud
19. Natalia Kacprzak
Urząd Gminy Szemud, ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud