Rejestr działalności regulowanej

Niniejszym uprzejmie informujemy, że dnia 23 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana zmiana statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni. Z w/w dniem KZG przejęło od gmin – członków Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, aby uzyskać wpis do rejestru na terenie gmin-członków Związku (miasta: Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo i Sopot, gminy: Kosakowo, Szemud i Wejherowo) prosimy o składanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami w siedzibie Związku.

Tabela 1. Rejestr działalności regulowanej – informacje organizacyjne

miejsce załatwienia sprawy Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Dział Gospodarki Odpadami
ul. Konwaliowa 1
81-364 Gdynia
Tel./fax: 58-624-66-11
e-mail: dgo@kzg.pl
w godzinach: 8:00 – 15:00
wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru
  2. Oświadczenie
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Komunalnego Związku Gmin składa się w siedzibie Związku

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku.

opłaty

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

  • wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 50 zł
  • zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek Urzędu Miasta Gdyni nr 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 z dopiskiem: wpis do rejestru – odbiór odpadów lub uiścić w kasie Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 27, czynnej od 8:00 do 15:00

czas załatwienia sprawy Wpis jest dokonywany w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.
podstawa prawna
druki

Informujemy, że z chwilą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin- członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (tj. miast Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin Wejherowo, Kosakowo i Szemud), zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.), podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.
Więcej informacji nt. sprawozdań półrocznych znajdą Państwo tutaj.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) jest obligatoryjne.

 

Tabela 2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miast i gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  (Tabela w wersji pdf. do pobrania – POBIERZ)

Lp Nr rejestrowy Nazwa i adres siedziby firmy/imię nazwisko i adres zamieszkania przedsiębiorcy NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów/kody odpadów Teren prowadzenia działalności
1 KZG.RDR/1/2012 PPU Metalpol Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.j.
ul. Tatrzańska 11,
84-230 Rumia Wykreślono z rejestru z dniem 11.12.2017 r.
586-005-20-16 190177082 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
2 KZG.RDR/2/2012 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
586-010-29-26 190560289 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
3 KZG.RDR/3/2012 Ekologistik Usługi Komunalno- Transportowe Dariusz Gruba
Ul. Wilczka 14,
84- 242 Luzino
588-204-65-20 220758838 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11, 16 01 03, 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 07*, 16 01 08*. 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
4 KZG.RDR/4/2012 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.j.
ul. Jasielska 7B
60- 476 Poznań
781-00-62-189 630007129 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01,08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
5 KZG.RDR/5/2012 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” Sp. Z o.o.
ul. 12 Marca 188
84- 200 Wejherowo
588-000-71-02 002838865 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 03 80, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01,08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, 17 01 81, 17 02 01, 17 02 03, 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 35*, 20 01 38, 20 01 40, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07. gm. Wejherowo, gm. Szemud

Z dniem 08.02.2016r. wykreślono z terenu miast:
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gminy Kosakowo

6 KZG.RDR/6/2012 Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych
Andrzej Golla
ul. Bądkowskiego 57 A
84- 230 Rumia
958-000-88-03 190926081 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
7 KZG.RDR/7/2012 Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Halicka 10
81- 506 Gdynia
958-150-94-8 220156750 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
8 KZG.RDR/8/2012 „KOGUT” Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska
ul. Żeromskiego 12
82- 400 Sztum
579-175-09-92 220599274 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
9 KZG.RDR/9/2012 Zieleń –Park Sp. z o.o.
ul. Litewska 3
81- 321 GdyniaWykreślono z rejestru z dniem 23.01.2015r.
586-001-64-28 190262095 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 16 01 03, 1701 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 05 08, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
10 KZG.RDR/10/2012 DANKAN Sp. z o.o.
ul. Metalowców 7
88- 100 Inowrocław
556-10-06-505 091144171 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
11 KZG.RDR/11/2012 ELWOZ Sp. z o.o.
ul. Szklana 44
83-334 Miechucino, Oddział Sierakowice
589-10-50-774 191060318 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 1704 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 ,40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
12 KZG.RDR/12/2012 Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych Malwa Sp. z o.o.

ul. Rewerenda 32, 80-209 Chwaszczyno

586-16-99-352 191216476 20 03 01, 20 03 03, 15 01 01, 15 01 06, 17 01 01, 17 01 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 09, 20 02 03, 20 03 02, 15 01 01, 15 01 06, 17 01 01, 17 01 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 09, 20 02 03, 20 03 02, 16 01 03 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
13 KZG.RDR/13/2012 SANIPOR EKO Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
586-227-53-64 192638771 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
14 KZG.RDR/14/2012 GARDEN –Konserwacja Terenów Zieleni, Lucyna Ferlin
ul. Turystyczna 5
84-207 Bojano
586-156-27-94 191310347 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
15 KZG.RDR/15/2012 „TOP-TRANS” Zygmunt Nizielski
ul. Kraśnięta 59
80-177 Gdańsk
583-259-91-97 191748552 15 01 01, 15 01 02,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 27*,20 01 28, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
16 KZG.RDR/16/2012 Zakład Pielęgnacji Drzewostanu T. Podmokły i S-ka
ul. Muchowskiego 7
81-122 Gdynia Wykreślono z rejestru z dniem 05.02.2018 r.
586-00-68-170 190321082 20 01 38, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 07 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
17 KZG.RDR/17/2012 Krzysztof Podmokły GREEN NORD
ul. Muchowskiego 7
81-122 Gdynia
681-175-00-28 356300999 20 01 38, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 07 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
18 KZG.RDR/18/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia
586-010-22-63 190033294 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 0307, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
19 KZG.RDR/19/2012 Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” Dariusz Strach.
ul. Korzonek 98
42-274 Konopiska
573- 250- 58- 31 152146131 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 0307, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
20 KZG.RDR/20/2012 „VENTUS” Konserwacja Terenów Zieleni, Firma Usługowo –Handlowa Jarosław Nagel
ul. Grzybowa 7,
81 -198 Dębogórze
586-117-17-63 220125464 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, gm. Kosakowo
21 KZG.RDR/21/2012 SARIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16,
02- 981 Warszawa, Oddział w Długim Borku, 12- 140 ŚwiętajnoWykreślono z rejestru z dniem 08.10.2013r.
774-000-60-61 610016428 20 01 08, 20 01 25 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
22 KZG.RDR/22/2012 ECO-ABC Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7
97- 400 Bełchatów
113-00-21-751 012124833 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 10*, 20 01 21*, 20 01 31*, 20 01 32 Gdynia
23 KZG.RDR/23/2012 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A.
Trakt Św. Wojciecha 43/45
80-044 GdańskWykreślono z rejestru z dniem 30.05.2014 r.
583-000-38-46 190042005 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 0307, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
24 KZG.RDR/24/2012 Firma Handlowo- Usługowa „ALWRO” Aleksander Wrocławski
Ul. Grochowska 4B/4
82 -300 ElblągWykreślono z rejestru z dniem 08.10.2013r.
578-284-70-25 280371624 20 01 10, 20 01 11 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
25 KZG.RDR/25/2012 LIRECO Krzysztof Komajda
ul. Grochowska 10
81 -017 Gdynia
958-119-78-93 192992165 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 0307, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
26 KZG.RDR/26/2012 ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach
Korzonek 98
42-274 Konopiska
573-106-75-24 150628080 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 0307, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
27 KZG.RDR/27/2012 Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 931
81-861 SopotWykreślono z rejestru z dniem 16.11.2015r.
585-000-18-33 190188074 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
28 KZG.RDR/28/2012 KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak
ul. Sikorskiego 19C
19-300 Ełk Wykreślono z rejestru z dniem 20.05.2013r.
848-165-39-77 280196492 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 10, 15 01 11, 17 01 06*, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 03 80, 17 0409*, 17 04 10*, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37* Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
29 KZG.RDR/29/2012 KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19C
19-300 Ełk Wykreślono z rejestru z dniem 20.05.2013r.
848-186-01-85 281398080 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
30 KZG.RDR/30/2012 Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Sp. z o.o.
ul. Rotterdamska 7
81-337 Gdynia
958-08-86-484 191251610 20 03 04, 20 03 06 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
31 KZG.RDR/31/2012 Green-Art. Acer Piotr Dettlaff
ul. Żelazna 16A/49
81-150 Gdynia
958-023-43-62 220529397 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, 16 01 03 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
32 KZG.RDR/32/2012 PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
586-167-70-14 191825838 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Wejherowo
33 KZG.RDR/33/2012 JAC-TOM Jacek Pieprzowski
ul. Śnieżna 44
81-577 Gdynia
586-101-45-78 191366678 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud, gm. Wejherowo
34 KZG.RDR/34/2012 Welur Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
ul. Hutnicza 1
81-212 Gdynia
851-304-88-84 320495583 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
35 KZG.RDR/35/2012 CleanUP24 Sp. z o.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 29a
81-383 Gdynia
851-303-98-91 320452065 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
36 KZG.RDR/36/2012 WIR Wywóz Nieczystości Andrzej i Irena Wenta
ul. Ludowa 16B
84-200 Wejherowo
588-140-86-42 191173181 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Szemud
37 KZG.RDR/37/2012 Firma Transportowo-Usługowa „Pod Skarpą” Piotr Pospieszny
ul. Chwaszczyńska 206
81-571 Gdynia
586-021-07-39 190367902 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 06 04, 17 09 04, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Sopot
38 KZG.RDR/38/2012 „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5
87-500 Rypin
892-102-76-18 911282074 20 01 08, 20 01 25 Gdynia, gm. Kosakowo
39 KZG.RDR/39/2012 „FIONER” Monika Bużan
ul. Olchowa 12
86-005 Białe Błota
589-188-78-97 220462606 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 0202, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
40 KZG.RDR/40/2012 Firma Handlowa „TESSO” Sp.j. Andrzej Kowalczyk, Dorota Kowalczyk
ul. Spokojna 20A
81-549 Gdynia Wykreślono z rejestru z dniem 26.03.2014r.
585-000-31-34 190198747 20 01 10, 20 01 11 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
41 KZG.RDR/41/2012 STENA Recykling Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Oddział w Gdyni
ul. Chwaszczyńska 129-149
81-571 Gdynia Wykreślono z rejestru z dniem 18.09.2017 r.
527-23-46-985 017264326 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
42 KZG.RDR/42/2012 Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
ul. Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo
588-23-98-489 221803127 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 0307, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
43 KZG.RDR/43/2012 Fundacja „ROKOR 1”
Ul. Chylońska 262/6
81-016 Gdynia
958-13-97-209 191329358 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 0307, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
44 KZG.RDR/44/2012 P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub
Sowczyce, Ul. Długa 6
46-300 Olesno
579-102-96-45 170388498 20 01 08, 20 01 25, 20 01 26* Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
45 KZG.RDR/45a/2012 Lech Dzierżanowski
Działający pod nazwą: „DiF” s.c. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
ul. Rzemieślnicza 2-4
81-855 Sopot
585-020-79-77 190255037 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 0 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03 Gdynia, Sopot, Rumia, gm. Kosakowo, gm. Szemud
46 KZG.RDR/45b/2012 Jerzy Figwer
Działający pod nazwą: „DiF’ s.c. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
ul. Rzemieślnicza 2-4
81-855 Sopot
585-020-79-77 190255037 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 0 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03 Gdynia, Sopot, Rumia, gm. Kosakowo, gm. Szemud
47 KZG.RDR/46/2012 CTL PÓŁNOC Sp. z o.o.
Al. Solidarności 2
81-336 Gdynia
583-000-22-49 190607306 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Reda, Rumia, Sopot, gm. Kosakowo
48 KZG.RDR/47/2012 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JAN-MAR”
ul. Pucka 11
81-036 Gdynia
958-015-98-09 191526952 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
49 KZG.RDR/48/2012 „IMAR” Sp. z o.o.
ul. Reymonta 50
80-290 Gdańsk
584-020-01-00 008102697 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 20 01 02, 20 02 02, 20 03 07, 20 03 99, 20 02 03 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
50 KZG.RDR/49/2012 PHU „DAREX” Dariusz Żynda
ul. Pomorska 3M
84-300 LęborkWykreślono z rejestru z dniem 20.05.2013r.
841-137-70-70 771546118 20 01 08 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
51 KZG.RDR/50/2012 Thornmann Recycling Sp. z o.o. Oddziały: Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133 Toruń, ul. Poznańska 264-270
Al. Jana Pawła II 26/719
00-133 WarszawaWykreślono z rejestru z dniem 23.01.2015r.
956-213-47-85 871720100 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 20 01 01, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 07 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
52 KZG.RDR/51/2012 Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
587-02-00-062 191415939 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Reda, gm. Kosakowo
53 KZG.RDR/52/2012 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Mielewczyk
ul. Oliwska 48
84-208 Kielno
588-141-96-86 190097466 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
54 KZG.RDR/53/2012 PHU MASTERCLEAN Radosław Łoś-Korobczak
ul. Gospody 14F/4
80-340 Gdańsk
584-241-56-49 193077671 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34,, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
55 KZG.RDR/54/2012 ŚMIECIO K. Kowalewski i M. Dylon Spółka Jawna
ul. Majora Słabego 7/02
80-298 GdańskWykreślono z rejestru z dniem 28.10.2016
957- 105- 33- 36 221220012 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
56 KZG.RDR/55a/2012 Agnieszka Wochna
Działająca pod nazwą:Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „UNIPOL” s.c.
ul. Jednorożca 28C
80-299 Gdańsk
584-10-36-192 191018003 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Sopot, gm. Szemud
57 KZG.RDR/55b/2012 Krzysztof Goszczyński
Działający pod nazwą:Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „UNIPOL” s.c.
ul. Jednorożca 28C
80-299 Gdańsk
584-10-36-192 191018003 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Sopot, gm. Szemud
58 KZG.RDR/56/2012 KON-TRA Sp. z o.o.
ul. Narwicka 19B
80-557 Gdańsk
957-10-33-227 220941710 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
59 KZG.RDR/57/2012 „SUEZ Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45
80-044 Gdańsk
591-10-03-833 190943843 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 1703 80, 17 05 04, 17 05 06, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
60 KZG.RDR/58/2012 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL”
ul. Tatrzańska 7
84-230 Rumia Wykreślono z rejestru z dniem 18.12.2017 r.
586-005-11-81 002882932 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
61 KZG.RDR/59/2012 „AQUA-EXPRES” Ryszard Milczarek
ul. Cicha 2/15
77-330 CzarneWykreślono z rejestru z dniem 18.01.2016r.
843-127-52-14 771342440 20 01 08 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
62 KZG.RDR/60/2012 PHU SANIKO Andrzej Koszałka
ul. Ceynowy 8/1
83-300 Kartuzy
589-100-50-87 190596689 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 09 04, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 80, 20 01 99, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
63 KZG.RDR/01/2013 KOM- BIS Sp. z o.o.
ul. Sucha 31
80-531 Gdańsk
957-102-43-81 220843640 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Sopot
64 KZG.RDR/02/2013 SAUR NEPTUN GDAŃSK
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk
583-000-67-15 190590770 20 03 04, 20 03 06 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
65 KZG.RDR/03/2013 „JANTAR” Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 SłupskWykreślono z rejestru z dniem 11.05.2015r.
839-10-11-755 770760890 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
66 KZG.RDR/04/2013 „JANTAR 2”
Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 SłupskWykreślono z rejestru z dniem 11.05.2015r.
839-26-57-011 771283417 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
67 KZG.RDR/05a/2013 Ewa Ostrzyniewska- Patyna
Działająca pod nazwą: PLATAN – GDYNIA s.c.
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
958-166-18-53 221796657 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
68 KZG.RDR/05b/2013 Tomasz Zabłocki
Działający pod nazwą: PLATAN – GDYNIA s.c.
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
958-166-18-53 221796657 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
69 KZG.RDR/06/2013 EcoBag Jacek Januszewski ul. Jagiełły 6a/3
81-757 Sopot
585-126-81-65 191535106 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 02 Gdynia, Sopot
70 KZG.RDR/07/2013 PUH „BLASK-BUD” Sp. z o.o. ul. Beniowskiego 5
80-382 Gdańsk
584-23-58-443 191828185 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 2, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
71 KZG.RDR/08/2013 Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe PESTAR ul. Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański Wykreślono z rejestru z dniem 20.02.2017r.
592-000-24-25 190921623 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 17 02 03, 17 04 11, 17 06 04, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
72 KZG.RDR/09/2013 HONEST Karol Kleniewski ul. Krzyżanowskiego 7/3
82- 300 Elbląg
578- 269- 76- 89 280062886 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
73 KZG.RDR/10/2013 Zieleń – Projekt Sp. z o.o. ul. Wileńska 28A
81 -302 Gdynia
586-010-37-65 190133587 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
74 KZG.RDR/11/2013 INSE-TOX Jan Stromidło ul. Żwirki i Wigury 71-4
87-100 Toruń
879-008-85-87 870515779 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 08 02, 17 09 04, 19 08 01, 19 08 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
75 KZG.RDR/12a/2013 Józef Przywoźny

działający pod nazwą:

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Adrianna Konczanin ul. Plebiscytowa 22
14-100 Ostróda Wykreślono z rejestru z dniem 15.01.2018 r.

741-000-50-64 510068865 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
76 KZG.RDR/12b/2013 Adrianna Konczanin
działająca pod nazwą:Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Adrianna Konczanin ul. Plebiscytowa 22

14-100 Ostróda Wykreślono z rejestru z dniem 15.01.2018 r.
 741-000-50-64  510068865  15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99  Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
76 KZG.RDR/13/2013 EKOPOP Mateusz Popiel
ul. Kasjopei 79
80-299 GdańskWykreślono z rejestru z dniem 08.02.2016r.
584-253-55-08 221462850 17 04 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
77 KZG.RDR/14/2013 REMONDIS Sp. z o.o. oddział Gdynia
ul. Hutnicza 42
81-061 Gdynia
z siedzibą w Warszawie
ul. Zawodzie 16
728-01-32-515 011089141 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
78 KZG.RDR/15a/2013 Adam Dobrowolski
Działający pod nazwą: ART DESIGN s.c.
ul. Powstańców Warszawy 90
81-712 Sopot
585-13-39-586 191622638 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03 Sopot
79 KZG.RDR/15b/2013 Maciej Karol
Działający pod nazwą: ART DESIGN s.c.
ul. Powstańców Warszawy 90
81-712 Sopot
585-13-39-586 191622638 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03 Sopot
80 KZG.RDR/16/2013 Firma Wielobranżowa „VIP” Justyna Czarnecka
Milwino ul. Wrzosowa 7
84-217 SzemudWykreślono z rejestru z dniem 18.12.2017 r.
588-149-00-69 193105025 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
81 KZG.RDR/17/2013 PTHU JAGAN Jacek Kalinowski
ul. Kilińskiego 58
84-230 Rumia
958-043-32-68 191293293 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
82 KZG.RDR/18/2013 REMONDIS Sp. z o.o. oddział Lębork
ul. Kossaka 91-95
84-300 Lębork
Z siedzibą w Warszawie,
ul. Zawodzie 16
728-01-32-515 011089141 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Wejherowo, gm. Szemud, gm.Wejherowo
83 KZG.RDR/19/2013 Green Service J.Skura Al. Niepodległości 799A
81-810 Sopot
585-10-61-783 191400493 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Sopot, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
84 KZG.RDR/20/2013 Usługi Ogólno-Sprzętowe „KOP-TRANS” Teresa Rohde
ul. Kochanowskiego 5
84-200 Wejherowo
588-148-49-79 191334916 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
85 KZG.RDR/21/2013 NOW-BUD Andrzej Nowak
ul. Malczewskiego 7/16
81-817 Sopot
585-121-61-74 190872184 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 28, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Sopot, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
86 KZG.RDR/22/2013 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „WTÓRPOL” Leszek Wojteczek
ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko- KamiennaWykreślono z rejestru z dniem 03.03.2014r.
663-000-39-02 290000110 20 01 10, 20 01 11 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
87 KZG.RDR/23/2013 Damian Rokicki Usługi Transportowe Damian Rokicki
Tuszkowy 6, 83-424 LipuszWykreślono z rejestru z dniem 09.04.2014r.
839-304-42-56 221516600 20 01 10, 20 01 11 Gdynia
88 KZG.RDR/24/2013 „PANTA” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk
583-27-02-991 192119108 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 14 01 04, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Sopot, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
89 KZG.RDR/1/2014 „COMAL” Sp. z o.o.
ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk
584-025-13-33 002846646 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Sopot, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
90 KZG.RDR/2/2014 Kazimierz Mariak,prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TECOM Kazimierz Mariak
ul. Szybowcowa 1, 80-298 Gdańsk
584-119-37-09 192618544 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Sopot
91 KZG.RDR/3/2014 Zdzisław Bazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Transportowe Zdzisław Bazan
Mosty, ul. Wiązowa 4, 81-198 Kosakowo
958-004-40-29 192031661 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 38, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Sopot, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
92 KZG.RDR/4/2014 Marian Piekarski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Ogólnobudowlane Marian Piekarski
Nowa Huta 10, 83-329 Mirachowo
589-163-55-75 191674055 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03 Sopot
93 KZG.RDR/5/2014 Komunal Express Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4, 80-180 Jankowo Gdańskie
604-015-80-70 221750885 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Sopot
94 KZG.RDR/6/2014 ZMT Invest
Sp. z o.o.

ul. Powstań Chłopskich 4,
81-463 Gdynia
586-229-15-58 222141160 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Sopot, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
95 KZG.RDR/1/2015 KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19C
19-300 Ełk
848-186-01-85 281398080 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
96 KZG.RDR/2/2015 Przedsiębiorstwo Komunalne „AGORA” Sp. z o.o.
ul. Wiejska 1
84-200 Kąpino
588-241-18-82 362700412 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
97 KZG.RDR/1/2016 LIRECO ECO Magda Komajda
ul. Grochowa 10
81-017 Gdynia
578-286-51-64 361559785 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud
98 KZG.RDR/1/2017 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK w Rumi spółka z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia
 588-242-31-93  366033326 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03,  17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 Rumia
99 KZG.RDR/1/2018 EKO-COLOSEUM
Krzysztof Brillowski,
ul. Szkolna 91, 84-239 Bolszewo
 588-210-34-59  369252371 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 07, 20 03 99  Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Kosakowo,
gm. Wejherowo,
gm. Szemud