Rejestr działalności regulowanej

Niniejszym uprzejmie informujemy, że dnia 23 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana zmiana statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni. Z w/w dniem KZG przejęło od gmin – członków Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, aby uzyskać wpis do rejestru na terenie gmin-członków Związku (miasta: Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo i Sopot, gminy: Kosakowo, Szemud i Wejherowo) prosimy o składanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami w siedzibie Związku.

Tabela 1. Rejestr działalności regulowanej – informacje organizacyjne

miejsce załatwienia sprawy Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Dział Gospodarki Odpadami
ul. Konwaliowa 1
81-364 Gdynia
Tel./fax: 58-624-45-99 wewn. 34

e-mail: dgo@kzg.pl
w godzinach: 8:00 – 15:00

wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru
  2. Oświadczenie
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Komunalnego Związku Gmin składa się w siedzibie Związku

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

opłaty

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

  • wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 50 zł
  • zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek Urzędu Miasta Gdyni nr 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 z dopiskiem: wpis do rejestru – odbiór odpadów lub uiścić w kasie Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 27, czynnej od 8:00 do 15:00

czas załatwienia sprawy Wpis jest dokonywany w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.
podstawa prawna
druki

Informujemy, że z chwilą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin – członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (tj. miast Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin Wejherowo, Kosakowo i Szemud), zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kzg.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miast i gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Rejestry działalności regulowanej prowadzone przez gminy Związku do dnia 23 lipca 2012 roku (stan na 23.01.2023 r.). Przedsiębiorstwa, które uzyskały wpisy tylko w rejestrach prowadzonych przez gminy Związku w terminie od 1 stycznia 2012 roku do 22 lipca 2012 roku, są ujęte w wykazie i mogą wykonywać działalność objętą zaświadczeniem na terenie danej gminy.  

Interpretacja Ministerstwa Środowiska w sprawie wpisu do rejestru działalności regulowanej firm zajmujących się opróżnianiem koszy ulicznych, pielęgnacją terenów zielonych lub sprzątaniem ulic i targowisk.