Rejestr działalności regulowanej

Niniejszym uprzejmie informujemy, że dnia 23 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana zmiana statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni. Z w/w dniem KZG przejęło od gmin – członków Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, aby uzyskać wpis do rejestru na terenie gmin-członków Związku (miasta: Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo i Sopot, gminy: Kosakowo, Szemud i Wejherowo) prosimy o składanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami w siedzibie Związku.

Tabela 1. Rejestr działalności regulowanej – informacje organizacyjne

miejsce załatwienia sprawy Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Dział Gospodarki Odpadami
ul. Konwaliowa 1
81-364 Gdynia
Tel./fax: 58-624-66-11
e-mail: dgo@kzg.pl
w godzinach: 8:00 – 15:00
wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru
  2. Oświadczenie
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Komunalnego Związku Gmin składa się w siedzibie Związku

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku.

opłaty

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

  • wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 50 zł
  • zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek Urzędu Miasta Gdyni nr 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 z dopiskiem: wpis do rejestru – odbiór odpadów lub uiścić w kasie Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 27, czynnej od 8:00 do 15:00

czas załatwienia sprawy Wpis jest dokonywany w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.
podstawa prawna
druki

Informujemy, że z chwilą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin- członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (tj. miast Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin Wejherowo, Kosakowo i Szemud), zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.), podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.
Więcej informacji nt. sprawozdań półrocznych znajdą Państwo tutaj.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) jest obligatoryjne.

 

Tabela 2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miast i gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  (Tabela w wersji pdf. do pobrania – POBIERZ

RDR_03.08.2018