RODO

Polityka prywatności została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r.) (dalej: RODO). Jest to dokument dotyczący wyjaśnia na jakich zasadach, w jakich celach, w jakim zakresie oraz przez jaki okres czasu przetwarzamy dostarczane nam lub gromadzone samodzielnie przez nas dane dotyczące osób fizycznych. Zawiera także informacje na temat tego jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy oraz jak można się z nami skontaktować w celu realizacji tych praw. Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i podlega okresowemu przeglądowi.
Przez pojęcie danych osobowych, rozumiemy wszelkie informacje związane ze zidentyfikowana lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, takie jak imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, wgląd, przechowywanie, modyfikowanie, ujawnianie, czy usuwanie.
Korzystając z naszych usług, a także stron internetowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.
Niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
2. Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do inspektora ochrony danych na adres e-mail: iod@kzg.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku:
• z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas usług,
• z kierowaną do nas przez Ciebie w różnych sprawach korespondencją, w tym m.in. w sposób tradycyjny, telefonicznie, bądź elektronicznie,
• z nałożonymi na nas obowiązkami określonymi obowiązującymi przepisami prawa,
• z ewentualnym kierowania komunikatów o charakterze marketingowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś nam na to zgodę.
4. Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:
• gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. podczas wypełniania formularzy w naszych placówkach, na naszych stronach internetowych lub systemach informatycznych, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób,
• gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. podmiotów z którymi współpracujemy,
• automatycznie, gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub rozwiązań dostępnych w systemach informatycznych (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies).
5. Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
6. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy,
• rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy,
• do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
• do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.),
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią np. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń.
7. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez nas jest:
• wyrażona przez Ciebie zgoda,
• niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy,
• niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
• niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
8. Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:
• wyrazisz nam na to stosowną zgodę,
• udostępnienie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz,
• przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
• przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji takiego zadania np. przy przechowywaniu lub niszczeniu danych, przy zapewnianiu pomocy technicznej naszym urządzeniom itd.,
• powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa.
9. Twoich danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zmiany tej okoliczności, zostaniesz o tym poinformowany.
10. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
11. Przysługują Ci następujące prawa:
• prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jak długo, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych, czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
• prawo do dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pliki cookies:
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą.
Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na instalowanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofnąć w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.
Pliki cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.

Wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji,
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji,
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.