O nas

KZG „Dolina Redy i Chylonki” – mapaludność ponad 468 tys. mieszkańców

Związek powstał w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Statut Związku określa jego podstawowe zadania, którymi są: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi ze strumienia odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska (powietrze, grunty, lasy, wody podziemne i powierzchniowe), informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do kompetencji Związku.

edu-info-promMISJA

KZG „Dolina Redy i Chylonki” wykonuje zadania publiczne powierzone przez zrzeszone gminy. Jest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów. Realizowane przez Związek działania są kompleksowe, służą ochronie i poprawie środowiska w regionie oraz w skali ponadregionalnej. Poprzez samorządowe przedsiębiorstwa komunalne dbamy o świadczenie usług dla mieszkańców o najwyższej jakości i bezpieczeństwie (ciepło, woda, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami). Robimy to zgodnie z najlepszymi wzorcami spełniając najwyższe polskie i unijne wymogi prawne.

ZAKRES DZIAŁANIA

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” prowadzi i koordynuje niektóre zadania z zakresu gospodarki komunalnej zrzeszonych w nim gmin. W dziedzinie gospodarki wodnej Związek m.in.: wydaje decyzje na zbiorowe zaopatrzenie i odprowadzanie ścieków, koordynuje zadania z zakresu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na obszarze Aglomeracji Gdynia. W zakresie gospodarki odpadami Związek prowadzi i koordynuje selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych poprzez: objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych, stacjonarne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (tzw. PZON), ustawione w placówkach oświatowych pojemniki do zbiórki baterii oraz w aptekach pojemniki do zbiórki niewykorzystanych i przeterminowanych lekarstw. Przygotowuje i rekomenduje gminom konkretne rozwiązania, standardy i sposoby tworzonego wspólnie systemu gospodarki odpadami. Prowadzi szerokie działania w zakresie edukacji ekologicznej tworząc coroczną ofertę współpracy dla wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku. Opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, a w szczególności ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110.

SILNE I NOWOCZESNE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Związek jest dziś wspólnie z gminami właścicielem trzech firm: PEWIK GDYNIA sp. z o.o. w Gdyni, która działa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, OPEC sp. z o.o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie oraz EKO DOLINA sp. z o.o, która zarządza Instalacją Komunalną w Łężycach.