Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni

ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy 

Specjalista  w Dziale Administracyjno – Kadrowym

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu. Praca przy komputerze w oparciu o dokumentację w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 polegająca na współpracy z redakcjami biuletynów gminnych i innymi wydawnictwami w zakresie redagowania artykułów i informacji dotyczących działań ekologicznych Związku, obsłudze strony internetowej i BIP Związku w zakresie umieszczania informacji, a także pełnieniu obowiązków koordynatora ds. dostępności i wykonywaniu innych zadań realizowanych w Dziale Administracyjno – Kadrowym.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia TUTAJ

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  październik 2021 r.

  • umowa o pracę na czas nieokreślony,
  • w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Oferty z dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w Sekretariacie Biura Związku lub przesłać pocztą na adres:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Konwaliowa 1

81-651 Gdynia

z napisem na kopercie „Konkurs na Specjalistę w DAK”

do dnia 23 września 2021 roku do godziny 12:00.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kzg.bip.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Inne informacje:

Do przeprowadzenia konkursu Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powoła Komisję Konkursową. Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Komisja przeprowadza odrębną rozmowę z każdym uczestnikiem konkursu. Który spełni warunki formalne i zostanie o dopuszczony do udziału w drugim etapie postępowania. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w regulaminie konkursu.

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest p. Małgorzata Przybytniak-Niemczyk tel. (058) 624-45-99 wew. 41 e-mail: sekretariat@kzg.pl

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

13 września 2021