Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Główny Księgowy
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
w niepełnym wymiarze czasu pracy – ¼ etatu

Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu. Praca przy komputerze w oparciu o dokumentację w niepełnym wymiarze czasu pracy – ¼ etatu, wg harmonogramu ustalonego w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, polegająca na pełnieniu funkcji Głównego Księgowego Związku.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia TUTAJ

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  luty 2022 r.

  • umowa o pracę na czas nieokreślony,
  • w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Oferty z dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w Sekretariacie Biura Związku lub przesłać pocztą na adres:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1,
81-651 Gdynia
z napisem na kopercie „Konkurs na Głównego Księgowego Związku”
do dnia 4 lutego 2022 roku do godziny 12:00.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kzg.bip.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Inne informacje:

Do przeprowadzenia konkursu Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powoła Komisję Konkursową. Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pisemne lub pocztą e-mailową o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.
Komisja przeprowadza odrębną rozmowę w trybie zdalnym, z każdym uczestnikiem konkursu, który spełni warunki formalne i zostanie dopuszczony do udziału w drugim etapie postępowania.
Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w regulaminie konkursu.

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest p. Małgorzata Przybytniak-Niemczyk tel. (058) 624-45-99 wew. 41, tel. kom. 721-333-777, e-mail: sekretariat@kzg.pl.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

25 stycznia 2022