Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni

ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu. Praca przy komputerze w oparciu o dokumentację w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 polegająca na współdziałaniu z placówkami oświatowymi,  instytucjami i partnerami lokalnymi na rzecz tworzenia, budowania i  wdrażania trwałych mechanizmów współpracy oraz rozwijania szeroko rozumianej oferty edukacji ekologicznej na rzecz gmin – członków Związku. Prowadzimy m.in. działania informacyjne w lokalnych mediach, wspieramy placówki oświatowej w edukacji nieformalnej w zakresie ochrony środowiska.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 4,72%.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe; preferowane w obszarze nauk pedagogicznych lub przyrodniczych,
  • doświadczenie w komunikacji bezpośredniej, elektronicznej i telefonicznej i/lub doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą,
  • umiejętność wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,
  • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, umiejętność korzystania z narzędzi Google Forms oraz prowadzania spotkań z wykorzystaniem programów do telekonferencji.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie wiedzy na temat podstawowych trendów w ochronie środowiska i edukacji ekologicznej,
 • umiejętność pracy w oparciu o procedury i regulaminy,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów różnego rodzaju,
 • znajomość podstawowych dokumentów dot. ochrony środowiska, np. plany gospodarki odpadami, polityka energetyczna państwa, akty prawne regulujące działania w obszarze ochrony powietrza, wód i ziemi,
 • znajomość specyfiki pracy w jednostce administracyjnej/samorządowej,
 • znajomość specyfiki pracy projektowej od pomysłu, poprzez wykonanie i ewaluację procesu,
 • szybkie przyswajanie informacji, otwartość na uczenie się,
 • umiejętność pracy w warunkach presji czasu,
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem pracowniczym,
 • kreatywność i komunikatywność  oraz wysokie umiejętności organizacyjne, rzetelność w  samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań będzie wielkim atutem.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań – główne obowiązki na powierzonym stanowisku:
 • Planowanie oraz opracowywanie założeń działań informacyjno-edukacyjnych do realizacji na obszarze gmin Związku. Przygotowanie, organizacja i bezpośredni udział w realizacji uzgodnionych przedsięwzięć.
 • Opracowywanie merytoryczne niezbędnych do realizacji powierzonych zadań materiałów edukacyjnych i informacyjnych, szczególnie dot. gospodarki odpadami, ochrony wód i powietrza oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie Związku z przeznaczeniem dla różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli).
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie prowadzonej przez Związek edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych zgodnie z realizowaną „Ofertą edukacyjną” na dany rok szkolny.
 • Koordynacja wyznaczonych przedsięwzięć, w tym terenowych warsztatów edukacyjnych, konkursów, projektów edukacyjnych dla placówek oświatowych jako osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną oraz dydaktyczną. Prowadzenie naboru i nadzór nad udziałem placówek oświatowych w poszczególnych zadaniach edukacyjnych prowadzonych przez Związek.
 • Opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań uzgodnionych do realizacji.
 • Opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do poprawnej realizacji zadań Związku w zakresie edukacji ekologicznej.
 • Organizacja i nadzór nad kolportażem materiałów edukacyjno-promocyjnych Związku. Bieżąca kontrola stanu ilościowego materiałów edukacyjno-informacyjnych Związku oraz dokumentowanie ich kolportażu.
 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami spółek komunalnych oraz innych instytucji związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
 • Tworzenie informacji tekstowych w zakresie prowadzonych działań Związku do zamieszczania na stronie internetowej Związku oraz w biuletynach gminnych.
 • Analiza i bieżąca aktualizacja treści zamieszczanych na stronie internetowej Związku www.kzg.pl w zakresie pracy Działu Ochrony Środowiska.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania w Biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni lub ze strony internetowej Związku www.kzg.pl,
 • list motywacyjny i cv – prosimy o podanie numeru telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)” ,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • świadectwa i dyplomy dokumentujące posiadane wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w ogłoszeniu,
 • kandydat będący osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  wrzesień 2021 r.

 • umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres sześciu miesięcy,
 • w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

 

Oferty z dokumentami aplikacyjnymi  należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, w sekretariacie Biura Związku lub przesłać pocztą na adres:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

ul. Konwaliowa 1

81-651 Gdynia

z napisem na kopercie „Konkurs na Specjalistę  w DOŚ”,

do dnia 16 sierpnia 2021 roku r. do godziny 11:00

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Do przeprowadzenia konkursu Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powoła Komisję Konkursową. Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Komisja przeprowadza odrębną rozmowę z każdym uczestnikiem konkursu, który spełni warunki formalne i zostanie dopuszczony do udziału w drugim etapie postępowania. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w regulaminie konkursu.

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest p. Monika Rak tel. 58) 624-45-99 wew. 40, e-mail: sekretariat@kzg.pl

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Związku.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kzg.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz/lub ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat w aktach osobowych u  przypadku zatrudnienia w wyniku naboru, lub przez okres 3 miesięcy  od dnia zakończenia naboru w przypadku pozostałych kandydatów,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

2 sierpnia 2021