Ocena jakości wody na terenie Gdyni

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (t.j. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z punktów monitoringowych wodociągu publicznego w Gdyni stwierdził przydatność wody do spożycia.

Ocena jakości wody – Gdynia 08.09.2017

21 września 2017