Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego (2/ZP/2019)

Gdynia.30.12.2019

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty
równowartości 221 000 euro

Ogłoszenie nr 636608-N-2019 z dnia 2019-12-16.

ZAMAWIAJĄCY:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki
ul. Konwaliowa 1,
81–651 Gdynia
tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99
e-mail: sekretariat@kzg.pl
adres strony internetowej: www.kzg.pl

Unieważnia się przetarg nieograniczony z dnia 16.12.2019 r.
na:

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących
z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

Kod CPV 90513300 – 9 – usługi spalania odpadów

z powodu braku złożenia ofert – na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).

 

Więcej na stronie BIP: https://ssdip.bip.gov.pl/admin/publiccontracts/view/23041

2 stycznia 2020