Ziemia nie jest jednorazowa

ziemiaAkcja adresowana do mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz średnich prowadzona w latach 1999 – 2002.

Projekt realizowany przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w latach 1999 – 2002. Dzięki współpracy z Zakładem Utylizacyjnym sp. z o.o. w Gdańsku akcja adresowana była do mieszkańców całej aglomeracji trójmiejskiej, a szczególnie do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Wprowadzenie gospodarki rynkowej ujawniło poważny problem w gospodarowaniu odpadami. Istotny problem odgrywa tu wzrost ilościowy i jakościowy opakowań, głównie jednorazowego użycia. Nie bez znaczenia jest tu popieranie systemu opakowań jednorazowych, zanikanie systemu kaucji, itp. Akcja była próbą zwrócenia uwagi na problem narastającej lawiny odpadów pochodzących także m.in. w dużej mierze z opakowań.

Podstawowe cele akcji:

 • integracja społeczności lokalnej wokół problemu nadmiernej produkcji odpadów pochodzących w głównej mierze z opakowań,
 • uświadomienie skali zagrożenia środowiska aglomeracji trójmiejskiej odpadami komunalnymi tzn. tymi, które produkowane są przez mieszkańców w ich własnych domach,
 • przekonanie mieszkańców do stosowania ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku.

Przebieg akcji:

Akcję prowadzono na terenie placówki oświatowej, osiedla, dzielnicy. Na podstawie przeprowadzonych działań (np. prelekcje, apele, sejmiki ekologiczne, pogadanki z młodzieżą), szkoły przesyłały na adres Związku sprawozdania, z których najlepsze nagradzano.

Do realizacji akcji uczestnicy otrzymywali:

 • plakaty.
 • ulotki,
 • materiały informacyjno – edukacyjne, które dostarczano na życzenie szkół przez organizatorów.
W ramach akcji przeprowadzono m.in. konkurs pt. „Przyjazny Ziemi” o nagrodę prezydentów poszczególnych miast Aglomeracji Trójmiejskiej skierowanych do jednostek handlowych i społeczności lokalnej.

Sklepy są miejscem, w których pośrednio „powstają” odpady opakowaniowe, mogą być więc doskonałym terenem do

 1. działań zmierzających promowaniu:
  • potrzeby minimalizacji powstawania odpadów poprzez świadome zakupy,
  • promowania selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, i in.,
  • promowania systemów opakowań wielorazowych,
 2. działań profilaktycznych poprzez faktyczne wprowadzenie
  • systemów zbiórki, segregacji powstających odpadów opakowaniowych na terenie Trójmiasta,
  • popularyzacja opakowań ekologicznych i wielokrotnego użycia,

Sklep przystępujący do Konkursu (deklaracja):

 • wprowadza w życie zasady zrównoważonego rozwoju,
 • podejmuje rzeczywiste działania na rzecz ochrony środowiska,
 • sprzyja minimalizacji powstawania odpadów

Zasada:

Każdy sklep, który przystąpił do konkursu:

 • składa deklarację o przystąpieniu (deklaracja nagrodzona, logo, flaga, promocja)
 • wypełnia ankiety (przygotowane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dot. stosowanych opakowań, poziomu „produkcji” odpadów pochodzących z opakowań)
 • podpisuje dobrowolne porozumienie (list intencyjny), w którym zobowiązuje się do:
  1. w ciągu 3-5 lat wprowadzi do dystrybucji opakowania ekologiczne (w miejsce jednorazówek) – do wyboru przez klienta, -50-60% obecnie stosowanych jednorazówek zastąpi opakowaniami ekologicznymi,
  2. stworzy warunki organizacyjne do dystrybucji i coraz bardziej powszechnego stosowania przez klientów opakowań ekologicznych (wykonanych z płótna, papieru),
  3. opracuje program zbiorki i segregacji odpadów pochodzących z opakowań powstających na terenie sklepu – w ciągu 1-2 lat,
  4. będzie dysponować umowami na odbiór odpadów segregowanych,
  5. stworzy warunki (w ciągu np.2 lat ) do zbiorki odpadów opakowaniowych (makulatura, plastik, szkło) oraz innych typu: baterie, akumulatory (sklepy techniczne), opakowania po aerozolach, kremach (drogerie), opakowaniach po środkach chemicznych (sklepy chemiczne), po środkach ochrony roślin (sklepy ogrodnicze), odpady wykładzin z PCV (sklepy z wykładzinami), lekarstwa (apteki),
  6. nie będzie sprowadzać i sprzedawać produktów:
   • opakowanych w opakowania jednorazowe,
   • artykuły spożywcze w opakowaniach z PCV (jako szkodliwe dla człowieka)
   • itp.
  7. w ciągu 2 lat sprzedawać będzie towary w opakowaniach wyłącznie oznakowanych w ujednoliconym europejskim systemie oznakowań,
  8. umożliwi organizatorom akcji (KZG, władze lokalne, organizacje ekologiczne) prowadzenie akcji promujących ekologiczny styl życia, stosowanie opakowań ekologicznych, segregację odpadów u źródła ich powstawania,
  9. eksponowanie artykułów opakowanych w opakowania wielokrotne.

Dlaczego sklep powinien przystąpić do konkursu?

 • Sklep generuje odpady opakowaniowe czyli jest pośrednio ich producentem.
 • Przystąpienie do akcji jest równoważne z zastosowaniem techniki minimalizacji odpadów.
 • Cała akcja jest kompleksowym wysiłkiem handlu i społeczności lokalnej mającym na celu systematyczną minimalizację odpadów poprzez ograniczenie podaży opakowań – tj. ograniczenie produkcji odpadów opakowaniowych oraz poprzez stworzenie warunków do recyklingu odpadów surowcowych pochodzących z opakowań.
Uczestnikami drugiego konkursu pt. „Przyjazny Ziemi” realizowanego w ramach akcji „Ziemia nie jest jednorazowa” były dzieci i uczniowie wszystkich poziomów nauczania.

Założenia konkursu:

 • Znalezienie na terenie Związku (tj. w miastach Gdynia, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo oraz gminie Kosakowo) jak największej liczby sklepów, które stosują opakowania pro środowiskowe – torby papierowe lub lniane.
 • Wypełnienie kart pracy: zebranie informacji dotyczących rodzaju sklepu (np. spożywczy, odzieżowy itd.), jego nazwa, adres, telefon, data, pieczątka wraz z potwierdzeniem pracownika sklepu,
 • Dostarczenie (osobiście lub pocztą) kart pracy do siedziby Związku.

 

Uroczystość wręczania statuetek dla laureatów konkursu „Przyjazny Ziemi”
prowadzonego w ramach w akcji „Ziemia nie jest jednorazowa”
1_s 2_s 3_s 4_s
5_s 6_s 7_s 8_s