Małe dzieci nie chcą śmieci – XVIII edycja

konkurs skierowany do dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniów klasy I-III szkół podstawowych

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu ekologicznego, który jest elementem informacyjno – edukacyjnym realizowanym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania.
 2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części Regulaminu zwanym Związkiem.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniowie nauczania wczesnoszkolnego (klasy I – III szkół podstawowych) z terenu działania Związku, tj. gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 4. Temat konkursu – praca plastyczna „Drugie życie odpadów”.
 5. Cel konkursu:
  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych;
  • znajomość i rozumienie działań zmierzających do ochrony świata przyrody, ziemi,
  • umiejętność segregacji odpadów na właściwe frakcje, takie jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady niebezpieczne (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), odpady organiczne, odpady zielone,
  • poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko,
  • kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody,
  • rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,
  • nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.
 7. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie upływa z dniem 31 grudnia 2015r. (w przypadku przesyłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). W momencie nadesłania zgłoszenia, w placówce rozpoczyna się konkurs.
 8. Czas trwania konkursu:
  • od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 11 marca 2016 r.,
  • ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku – 11 marca 2016 r.,
  • ocena Komisji – do 30 marca 20165 r.,
  • wręczenie nagród – czerwiec 2015r.
 9. Forma pracy:
  • prace konkursowe powinny być samodzielnie wykonane przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela, który sprawuje opiekę merytoryczną i dba o zgodność realizacji tematu pracy plastycznej;
  • praca plastyczna powinna być wykonana w formie rysunku, na kartce papieru o formacie A4 (210 x 297 mm) (UWAGA! prace na innym formacie niż A4 zostaną odrzucone);
  • technika dowolna (farby, kredki, wyklejanki itp.) z uwzględnieniem aby prace nie zawierały elementów przestrzennych;
  • nauczyciel przeprowadza wstępną selekcję prac i przesyła jedynie 5 (łącznie na całą placówkę), jego zdaniem, najlepszych prac.
 10. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
  • konkurs przebiega w czterech kategoriach wiekowych:
   • dzieci wychowania przedszkolnego,
   • klasa I szkoły podstawowej,
   • klasa II szkoły podstawowej,
   • klasa III szkoły podstawowej,
  • dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza szkolnego/ przedszkolnego koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku Zespołów Szkół (z czego każdy koordynator reprezentuje daną placówkę); za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest szkolny/przedszkolny koordynator.
  • szkolny/ przedszkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” (formularz do pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl zakładka edukacja ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w którym podaje „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola. Uzupełniony formularz wraz z wybranymi pracami plastycznymi (max 5 prac) dostarcza do siedziby Związku zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10).
  • dzieci/uczniowie wykonują pracę indywidualnie pod opieką szkolnego/przedszkolnego koordynatora konkursu oraz „nauczycieli realizujących”,
  • praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: nazwisko i imię dziecka/ucznia, wiek, klasa, adres szkoły/przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu,
  • praca „Drugie życie odpadów” powinna proponować działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego w myśl zasady: użyj ponownie (przetwarzaj powtórnie odpady – upcykling). Praca plastyczna wykonana w formie rysunku/projektu na kartce papieru w formacie A4 przedstawiać powinna rozwiązanie wykorzystania odpadów w domu lub w przemyśle np. wykonanie doniczki na kwiaty/ przybornika na kredki z puszki po konserwie, karmnika dla ptaków/ skarbonki/ lampki z butelki PET, koszy i torebek plecionych z gazet i innych papierowych odpadów itp.,
  • ocenie podlega forma pracy wg pkt. 10 e) oraz pkt. 9 Regulaminu oraz pomysł, treść i staranność wykonania,
  • Komisja przeprowadzi ocenę prac i spośród nich wybierze te, którym przyzna I, II i III miejsce, wg kategorii podanych w pkt. 10 a) Regulaminu i przyzna nagrody rzeczowe,
  • w przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród; Komisja może również przyznać wyróżnienia,
  • laureaci wraz z koordynatorami konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w trakcie Sesji Finałowej w czerwcu 2016r.
 11. Nagrodami w konkursie są: książki, gry, zabawki, sprzęt sportowy, itp.
 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
 13. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej Związku www.kzg.pl do 31 maja 2016 r. w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.
 14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Przedszkola na początku czerwca 2016 r.
 15. Zestawienie wszystkich wyników zostanie dodatkowo umieszczone na stronie internetowej Związku www.kzg.pl do 30 maja 2015r w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.
 16. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Przedszkola na początku czerwca 2015r.
 17. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach, z zastrzeżeniem pkt.17.
 18. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.
 19. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.
 20. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.