Kronika

1990

 • 31 lipca 1990 – pierwsze spotkanie późniejszych założycieli w Urzędzie Miasta w Gdyni: obecni Franciszka Cegielska (Prezydent Gdyni), Zbigniew Szymański (Wójt Kosakowa), Barbara Brzezińska-Lacka (Burmistrz Redy), Tadeusz Wolski (Burmistrz Rumi), Andrzej Remiszewski (Wiceprezydent Wejherowa)
 • sierpień – wrzesień 1990 – rady pięciu gmin podejmują uchwały o przystąpieniu do związku międzygminnego
 • 16 listopada 1990 – ustalenie przez przedstawicieli zarządów gmin projektu pierwszego statutu, jako siedzibę Związku przyjmuje się Rumię, lokalizacja biura: Urząd Miejski przy ul. Sobieskiego 7
 • 13 grudnia 1990 – pierwsze spotkanie wybranych przez rady gmin delegatów do Związku w Rumii

1991

 • 12 kwietnia 1991 – ostateczne przyjęcie Statutu przez delegatów gmin, przyjęcie nazwy (propozycja A. Remiszewskiego)
 • 30 kwietnia do 18 czerwca 1991 – rady pięciu gmin przyjmują Statut
 • czerwiec 1991 – pełnomocnikiem gmin do zarejestrowania Związku zostaje wybrany Peteris Gailitis
 • 14 października 1991 – pierwsze Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin wybiera swego przewodniczącego, zostaje nim Tadeusz Wolski z Rumi
 • październik 1991 – uchwała Rady Miejskiej we Władysławowie w sprawie przystąpienia do tworzonego Związku, ostatecznie miasto zrezygnowało z przystąpienia
 • 22 listopada 1991 – zarejestrowanie KZG w rejestrze związków międzygminnych pod poz. 41
 • 6 grudnia 1991 – drugie Zgromadzenie KZG dokonuje zmiany nieopublikowanego jeszcze Statutu, poprzez przyjęcie do Związku Miasta Sopot, zapada decyzja o przekształcenie OPWiK i OPEC w spółki
 • 23 grudnia 1991 – wybór pierwszego Zarządu w składzie: Tadeusz Wolski, Tadeusz Wolszczak, Ireneusz Gzella

1992

 • 7 stycznia 1992 – pierwsze posiedzenie Zarządu KZG
 • styczeń 1992 – powstanie „PEWIK” sp. z o. o. i „OPEC” sp. z o. o.
 • kwiecień 1992 – biuro ulokowano na ul. Derdowskiego 43 w Rumi
 • 26 października 1992 – zmiana Statutu dotycząca parytetów głosów gmin, nie ratyfikowana przez Kosakowo, odrzucenie propozycji przystąpienia do Związku Gminy Luzino

1993

 • 11 stycznia 1993 – zmiana siedziby Związku na Gdynię, biuro ulokowano na ul. Hutniczej 4
 • 21 czerwca 1993 – pierwsza uchwała Zgromadzenia nakazująca Zarządowi podjąć prace nad wdrożeniem selektywnej zbiórki odpadów i budową ZUO

1994

 • 26 sierpnia 1994 – uchwała Zgromadzenia w sprawie dzierżawy składowiska w Łężycach
 • 29 listopada 1994 – kolejna zmiana Statutu dotycząca parytetów głosów, tym razem ratyfikowana
 • 1993/1994 – niedokończona praca zagranicznego konsultanta opłacanego przez EBOR nad programem modernizacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenie Związku, działania Związku w kierunku likwidacji budowy ujęcia wody „Reda III”

1995

 • styczeń 1995 – gminy odmawiają ponoszenia składki członkowskiej, Zgromadzenie nie jest w stanie uchwalić budżetu, przedstawiciele gmin postanawiają ogłosić konkurs na stanowisko Przewodniczącego Zarządu
 • 27 marca 1995 – wybór drugiego Zarządu w składzie: Andrzej Remiszewski, Stanisław Szwabski, Roman Knop
 • 1 czerwca 1995 – podjęcie eksploatacji składowiska w Łężycach
 • 22 września 1995 – przeniesienie biura Związku na ul. Konwaliową 1 w Gdyni-Witominie
 • grudzień 1995 – zakończenie konfliktu pomiędzy gminami na tle zasad komunalizacji majątku niepodzielnego, podjęcie w biurze KZG prac nad programem zagospodarowania odpadów
 • 18 grudnia 1995r.- Gmina Miasta Sopotu staje się formalnie członkiem KZG po rejestracji zmiany Statutu Związku w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego.

1996

 • 1996 rok – opracowanie przez „PROEKO” „Wstępnego programu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze KZG”, próba podjęcia przez Związek zadania rozbudowy GOŚ „Dębogórze”, ostatecznie zadanie realizuje Miasto Gdynia jako tzw. II etap rozbudowy i modernizacji
 • 7 października 1996 – kolejna zmiana Statutu, nie weszła w życie, nie ratyfikowana przez Kosakowo

1997

 • czerwiec 1997 – wybór i zatwierdzenie wariantu programu zagospodarowania odpadów (Program „MIX”)
 • grudzień 1997 – uchwała Rady Miasta Gdyni o wystąpienie ze Związku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ciepłownictwa, uchylona pół roku później
 • 1997/1998 rok – negocjacje na temat lokalizacji ZUO w gminie Luzino, z udziałem mediatora Donalda Tuska
 • 1997/1998 rok – pierwsze przedsięwzięcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
 • marzec 1998 – przyjęcie przez Zgromadzenie związkowej strategii edukacyjnej opracowanej w biurze KZG, wybór Zarządu w tym samym składzie

1998

 • marzec-sierpień 1998 – decyzja Zgromadzenia o utworzeniu spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów” z udziałem Związku i gmin
 • grudzień 1998 – utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów” w Łężycach
 • jesień 1998/zima 1999 – negocjacje z mieszkańcami Łężyc n.t. warunków wyrażenia zgody na lokalizację tam ZUO, lokalizacja wybrana na podstawie naukowo opracowanej analizy porównawczej

1999

 • 1999 rok – pilotażowe wdrożenie Systemu Zagospodarowania Odpadów „MIX” w części dzielnicy Gdynia Orłowo (1800 mieszkańców)
 • marzec 1999 – podjęcie przez KZG i spółkę „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów” prac nad wnioskiem o dofinansowanie przez ISPA inwestycji I etapu budowy ZUO
 • 1-3 maja 1999 – porozumienie społeczne w sprawie warunków wyrażenia zgody na lokalizację ZUO w Łężycach podpisuje Zarząd Związku i 80% dorosłych mieszkańców Łężyc
 • czerwiec 1999 – I Młodzieżowy Parlament Ekologiczny we współpracy z Gdańskiem

2000

 • 2000 rok – poszerzenie pilotażu na dwie dzielnice Gdyni – program nazwany „OW 2000” obejmuje 28 000 mieszkańców, workowy system zbiórki surowców wprowadzony także w części Sopotu
 • maj 2000 – podjęcie przez Związek prac nad wnioskiem o dofinansowanie z funduszu ISPA dla programu ochrony wód Zatoki Puckiej i Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; uruchomienie sortowni odpadów surowcowych w Łężycach
 • wrzesień 2000 – przyjęcie programu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych

2001

 • rok 2001 – wdrożenie programu edukacyjnego dla nauczycieli „Bryza”; realizacja programu „MIX” obejmuje 170 000 mieszkańców
 • marzec 2001 – ponowny wybór dotychczasowego Zarządu na kolejną kadencję
 • wrzesień 2001 – złożenie przez Związek w Ministerstwie Środowiska Studium wykonalności programu ochrony wód Zatoki Puckiej i GZWP nr 110 dla potrzeb aplikacji do funduszu ISPA
 • jesień 2001 – przystąpienie do prac nad reorganizacją systemu zagospodarowania odpadów. Uchwała Rady Gminy Wejherowo w sprawie przystąpienia do Związku

2002

 • 20 listopada 2002 – Związek zdobywa wyróżnienie „Szklanej statuetki” w konkursie zbiórki odpadów opakowań szklanych
 • 1 stycznia 2002 – program „MIX” swoim zasięgiem obejmuje cały teren działania Związku; przejęcie organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gdyni
 • 14 stycznia 2002 – Zgromadzenie uchwala znowelizowany Statut Związku i postanawia o przyjęciu Gminy Wejherowo. Wpływa weto jednej z gmin wobec tej uchwały
 • marzec 2002 – V Młodzieżowy Parlament Ekologiczny, po raz pierwszy z udziałem młodzieży spoza Trójmiasta – gościliśmy grupę z Koła
 • 1 lipca 2002 – Zgromadzenie ponownie uchwala znowelizowany Statut Związku
 • lipiec 2002 – na terenie Gdyni i Sopotu stanęło 10 pojemników do selektywnej zbiórki szkła i plastiku w kształcie słupów ogłoszeniowych
 • 16 września 2002 – Zgromadzenie po raz pierwszy w historii Gdyni, Kosakowa, Redy, Rumi i Wejherowa ustaliło wspólny„Regulamin świadczenia na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin 'Dolina Redy i Chylonki’ usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”
 • 14 listopada 2002 – pierwszy „Konkurs wiedzy ekologicznej” skierowany do uczniów Gimnazjum Specjalnych z terenu działania Związku
 • 20 listopada 2002 – Związek zdobywa nagrodę firmy „Elana Pet” z Torunia w I edycji Konkursu Zbiórki Tworzyw Sztucznych
 • grudzień 2002 – złożenie w Komisji Wspólnot Europejskich w Brukseli wniosku o wsparcie przedsięwzięcia do funduszu preakcesyjnego ISPA p.n. „Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Komunalnego Związku Gmin 'Dolina Redy i Chylonki’, Gminy Wejherowo i Gminy Puck”
 • 31 grudnia 2002 – zamknięcie starego składowiska odpadów w Łężycach; podjęcie pracy przez kwaterę B1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach

2003

 • rok 2003 – przejęcie od Urzędu Miasta w Gdyni zbiórki przeterminowanych leków w aptekach
 • 13 stycznia 2003 – po raz pierwszy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z terenu działania Związku, zgodnie z nowymi rozporządzeniami prawnymi, otrzymały zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • marzec 2003 – rozpoczęcie realizacji na Osiedlu Zielonym w Gdyni Redłowie pilotażu zbiórki odpadów organicznych BIOpochodzących z gospodarstw domowych
 • 26 kwietnia 2003 – współorganizowanie z Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni konferencji przyrodniczej dotyczącej m.in. „Przyrodniczego i gospodarczego wykorzystania Pradoliny Kaszuby”
 • maj 2003 – rozpoczęcie zbiórki przeterminowanych leków w aptekach na terenie Sopotu oraz zbiórki zużytych baterii w przedszkolach na terenie Gdyni i Sopotu
 • wrzesień 2003 – nowe propozycje w ofercie programowej na rok szkolny 2003/2004, m.in.: nawiązanie współpracy ze spółkami OPEC i PEWIK w celu prowadzenia warsztatów połączonych ze zwiedzaniem obiektów komunalnych, projekt „Przyjazny Ziemi”
 • 19 września 2003 – rozpoczęcie akcji p.n. „Moja Dzielnica – Moja Sprawa” promującej czystość i porządek w gminach na terenie Związku; na ulicach pojawiły się oznakowane autobusy propagujące selektywną zbiórkę odpadów
 • 27 września 2003 – w Redzie odbyła się pierwsza pilotażowa zbiórka odpadów zielonych: liści i trawy z ogrodów przydomowych w systemie workowym
 • listopad 2003 – zostały zorganizowane wyjazdy terenowe dla nauczycieli – do Zakładów Papierniczych w Świeciu, do Huty Szkła w Antoninku oraz na Targi POLEKO 2003 w Poznaniu

2004

 • 21 stycznia 2004- konferencja dla władz samorządowych i ich pracowników organizowana łącznie ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie n.t. „Ochrony powierzchni ziemi i rekultywacji gruntów zdegradowanych”
 • 12 lutego 2004- rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na projekt karty telefonicznej pod hasłem: „Trójmiasto segreguje odpady” – w ramach promocji selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 17-19 marca 2004- VII Młodzieżowy Parlament Ekologiczny
 • 5 kwietnia 2004- wybór piątego Zarządu w składzie: Andrzej Remiszewski, Peteris Gailitis, Stanisław Szwabski
 • 17 kwietnia 2004- pierwsza w 2004 r. objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców i placówek oświatowych przy użyciu samochodu Związku
 • 30 kwietnia 2004- zakończenie wiosennej edycji „Moja Dzielnica – Moja Sprawa” w Centrum Gemini w Gdyni połączonej z projekcją filmu „Makrokosmos” dla dzieci i młodzieży – laureatów konkursów
 • maj 2004 – odbyły się 270 zajęcia „Dzieci segregują śmieci” przeznaczone dla dzieci 5 i 6 -letnich oraz 80 zajęcia „Śmieciowy problem – czy kończy się za progiem ?” dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, 175 zajęcia „Na tropie śmieci” przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 21 maja 2004- zakończenie pierwszego całorocznego Projektu Ekologicznego „Przyjazny Ziemi” pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz prezydentów i burmistrzów miast Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa i wójtów gmin Kosakowo i Wejherowo, do projektu przystąpiły 42 placówki oświatowe
 • czerwiec 2004 – pojemniki w kształcie słupów ogłoszeniowych zostały postawione w Wejherowie, Rumi, Kosakowie i Rewie
 • 21 czerwca 2004 – zakończenie konkursu „Zbieramy plastikowe nakrętki” skierowanego do placówek na wszystkich poziomach nauczania, do konkursu przystąpiły 74 placówki, łącznie zebrano 10,5 tony plastikowych nakrętek
 • wrzesień 2004 – zakończenie działania tymczasowej sortowni surowców wtórnych w Łężycach, przekazanie działalności .do “Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” (obecnie „EKO DOLINA” Sp. z o.o.)
 • listopad 2004 – podjęcie debaty nad koncepcją zarządzania systemem gospodarki odpadami na terenie Związku
 • 06 grudnia 2004 – przystąpienie Związku do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w Długoszynie

2005

 • styczeń 2005 – otwarcie Stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Sopocie przy Al. Niepodległości 723a
 • 16-18 marca 2005- VIII Młodzieżowy Parlament Ekologiczny
 • 19 kwietnia 2005 – uroczyste otwarcie zakładu zagospodarowania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach
 • 23 maja 2005 – konferencja „Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach”, której celem było zwrócenie uwagi służbom gminnym na konieczności przeprowadzenia kontroli mieszkańców pod kątem posiadania umów na wywóz odpadów z firmami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie
 • 30 maja 2005 – wejście w życie Uchwały Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Nr 12/2005 zgodnie, z którą do gmin członkowskich wchodzących w skład KZG włączona zostaje Gmina Wejherowo
 • 30 maja 2005 – uroczysta Sesja Finałowa w auli im. K. Demela Morskiego Instytutu Rybackiego podsumowująca działania edukacji ekologicznej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • 10 czerwca 2005 – „Zielony Festiwal” podsumowanie działań edukacyjnych przeprowadzonych w ramach programu „Zielone Dzieciaki”
 • 27 czerwca 2005 – podpisanie pierwszego z 9 kontraktów w ramach projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” finansowanego ze środków ISPA
 • wrzesień 2005 – otwarcie Stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Gdyni przy siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1
 • październik 2005 – rozpoczęcie realizacji ogólnopolskiego projektu „Europejska akademia ekologii uczy segregować odpady”
 • 15 listopada 2005 – Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” otrzymuje I miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Przegląd Komunalny” uzyskując miano „MISTRZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”

2006

 • 29-30 marca 2006 – dni obrad IX Młodzieżowego Parlamentu Ekologicznego
 • 31 marca 2006 – spotkanie Plenarne IX Młodzieżowego Parlamentu Ekologicznego w Sali Okrągłej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • 9 czerwca 2006 – uroczysta sesja finałowa w sali konferencyjnej Morskiego Instytutu Rybackiego im. K. Demela podsumowująca działania Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2005/2006
 • 8-9 września – spotkanie podsumowujący dla koordynatorów regionalnych „Kaskady edukacyjnej-nie musimy śmiecić”, będącej jednocześnie zakończeniem ogólnopolskiego programu „Europejska akademia ekologii – uczy segregować odpady opakowaniowe”
 • 11 września 2006- obwieszczenie Wojewody Pomorskiego (Dz. U. Województwa Pomorskiego Nr 99, Poz. 2044) w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Gmin w związku, z którą do gmin członkowskich włączona zostaje Gmina Wejherowo

2007

 • luty-marzec-kwiecień 2007- kampania prowadzona przez KZG skierowana przeciwo spalaniu odpadów w paleniskach domowych „Domowe Spalanie Śmieci Zatruwa, Szkodzi i Szpeci”
 • 22 marca 2007 – konferencja p.t. „Ramowa Dyrektywa Wodna a problemy ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych” w auli Prof. Siedleckiego Morskiego Instytutu Rybackiego; głównym celem było zapoznanie się z Ramową Dyrektywą Wodną oraz sposobem wnoszenia uwag w ramach tzw. społecznego udziału, do tworzonego Planu Gospodarowania Wodami w dorzeczu Dolnej Wisły
 • 23 marca 2007 – spotkanie plenarne X Młodzieżowego Parlamentu Ekologicznego w Sali Okrągłej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na posiedzeniu plenarnym w 8 komisjach obradowało 130 osób
 • 23 kwietnia 2007 – Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przyjęło Uchwałę Nr 20/2007 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni. Zgodnie z tą Uchwałą nowym Przewodniczącym Zarządu został Pan Tadeusz Wiśniewski
 • 12 czerwca 2007 – uroczysty finał podsumowujący działalność edukacji ekologicznej prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zorganizowany pod hasłem „Świadomość ekologiczna drogą do poprawy stanu środowiska” w sali morskiej Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni
 • 20 września 2007 – Zgromadzenie po raz pierwszy podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wzorcowych zapisów w regulaminach utrzymania porządku i czystości w gminach w zakresie metod prowadzenia i częstotliwości zbiórki odpadów zmieszanych oraz segregowanych, a także opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • 20 września 2007 – Zgromadzenie po raz pierwszy podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wzorcowych zapisów wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2008

 • styczeń 2008 – przejęcie przez KZG od gmin prowadzenia rejestru umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych (szamba)
 • 7 kwietnia 2008 – Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w poczet Związku gminy Szemud; gmina ta jest już ósmą gminą Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • 12 czerwca 2008 – uroczysty finał w Muzeum Miasta Gdyni podsumowujący działalność edukacji ekologicznej prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”; w konkursach, projektach, warsztatach terenowych wzięło udział ponad 33 000 uczniów w wieku od 5 do 19 lat
 • 17 czerwca 2008 – konferencja pt. Istotne problemy gospodarki odpadami a planowanie przestrzenne i prowadzenie inwestycji na terenie GZWP 110 z udziałem przedstawicieli gmin – członków Związku oraz gmin sąsiednich w obrębie granic GZWP 110, jak również przedstawicieli RZGW w Gdańsku, WIOŚ w Gdańsku oraz PIG w Gdańsku. Konferencja została zrealizowana w ramach II tury konsultacji społecznych związanych ze sporządzaniem planu gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Regionie Wodnym Dolnej Wisły.
 • 30 czerwca 2008 – Zgromadzenie uchwala znowelizowany Statut Związku i postanawia o przyjęciu gminy Szemud
 • 15 lipca 2008 – otwarcie 2 Stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Gdyni: przy ul. Chylońskiej 301 w Gdyni Cisowie i przy ul. Żeliwnej 3 w Gdyni Pogórze
 • 22 października 2008 – w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala laureatów XI edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Związek został uhonorowany przez Ministra Środowiska Pana Macieja Nowickiego tytułem „Lidera Polskiej Ekologii” za kompleksowe działania służące ochronie i poprawie stanu środowiska w rejonie Zatoki Gdańskiej; to uhonorowanie wieloletniej wspólnej polityki gmin-członków Związku – jako wzorca metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska
 • 23 października 2008 – konferencja prasowa w biurze Związku; Związek został laureatem XI edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” – kategoria: jednostka samorządu terytorialnego, podkategoria: związki gmin. Zgłoszony przez Związek wniosek został zatytułowany „Kompleksowe działania służące ochronie i poprawie stanu środowiska w rejonie Zatoki Gdańskiej”
 • 27-30 października 2008 – Związek jako jeden z 15 laureatów Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” po raz pierwszy podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO był wystawcą; stoisko Związku cieszyło się sporym zainteresowaniem
 • grudzień 2008 – rozpoczęcie kampanii prowadzonej przez KZG przeciwko spalaniu odpadów w paleniskach domowych:„Niech Cię Oświeci Światłość ze Śmieci”
 • grudzień 2008 – nawiązanie rozmów z przedstawicielami szwedzkiej Gminy Trelleborg odnośnie udziału Komunalnego Związku Gmin w roli partnera w projekcie dot. przeciwdziałania eutrofizacji regionu południowego Bałtyku.

2009

 • 24 kwiecień 2009 – publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Uchwały Związku w sprawiezmiany statutu w zakresie przyjęcia Gminy Szemud w poczet członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Jest to ósma gmina wchodzaca w skład Związku.
 • czerwiec 2009 – opracowanie i przesłanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opinii do projektu Planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym opinii do projektu Programu Wodnośrodowiskowego Kraju.
 • czerwiec 2009 – zakup nowego samochodu dostawczego Fiat Ducato, który przeznaczony jest do zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z placówek oświatowych, w ramach systemu objazdowego i pojemnikowego. Zakup samochodu sfinansowany został ze środków WFOŚ w Gdańsku.
 • 22 październik 2009 – otwarcie stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Redzie przy ul. Obwodowej 52.
 • 3 grudnia 2009 – organizacja konferencji pt. „Bilans zasobów i poboru wód podziemnych na obszarze zlewni Redy i Zagórskiej Strugi” przeprowadzonej we współpracy z Państwową Służbą Hydrologiczną, Państwowym Instytutem Geologicznym, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Pomorskim Urzędem Marszałkowskim. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gmin – członków Związku oraz gmin sąsiednich położonych w granicach GZWP 110 jak również przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego tj. Geolog Wojewódzki i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
 • grudzień 2009 – zakończenie ostatniego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora głębokowodnego, przepompowni i obiektów towarzyszących przebudowie oczyszczalni ścieków „Dębogórze” realizowanego w ramach projektu pt.„Dolina Redy i Chylonki – Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”. Wartość robót wykonanych to ok. 69 mln euro. Kontrakt finansowany był z udziałem środków unijnych z Funduszu Spójności do wysokości ok. 33 mln euro i środków własnych PEWIK GDYNIA wspartych pożyczkami inwestycyjnym NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
 • 2009 – Kontynuowanie zadań w zakresie promocji zachowań proekologicznych mieszkańców w ramach 3 edycji kampanii pt. Domowe spalanie śmieci szkodzi i szpeci. Ponadto w ramach działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, organizowano warsztaty terenowe, których celem było przybliżenie dzieciom i młodzieży lokalnych rozwiązań organizacyjnych, jak również obiektów i instalacji dot. gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej oraz produkcji i dystrybucji ciepła w systemach skojarzonych. Łącznie przeprowadzono 80 warsztatów terenowych, w których udział wzięło 2100 uczniów oraz 169 nauczycieli z 72 placówek oświatowych z terenu wszystkich gmin Związku.

2010

 • 25 stycznia 2010 – otwarcie czwartego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON w Gdyni przy ul. Brzechwy 7 w dzielnicy Karwiny.
 • 26 kwietnia 2010 – otwarcie kontenerowego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON na terenie oczyszczalni ścieków w Kielnie dla mieszkańców gminy Szemud
 • 29.04.2010r.- obchody 50-lecia powstania spółki OPEC
 • 20-21.05.2010r.- udział przedstawiciela Związku w spotkaniu rozpoczynającym projekt pt.”Wetlands, Algae, Biogas – a South Baltic Sea Eutrophication Counteract Project (WAB) – Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji południowego Bałtyku”, realizowanego wspólnie ze szwedzką gmina Trelleborg
 • 10.06.2010r.- uroczysta sesja finałowa w Muzeum Miasta Gdyni podsumowująca działalność edukacyjną związku w roku szkolnym 2009/2010
 • 30.06.2010r.- wyjazdowe spotkanie studyjne pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w siedzibie KZG oraz w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach z udziałem zaproszonych radnych dzielnic Gdyni
 • wrzesień-grudzień 2010- organizacja 23 wyjazdowych warsztatów terenowych dla dzieci i młodzieży w ramach działalności edukacyjnej Związku w roku szkolnym 2010/2011
 • 27.10.2010r.- wyjazdowe spotkanie studyjne dot. sposobów ujmowania i uzdatniania wody na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w siedzibie Związku oraz w Stacji Uzdatniania Wody „Reda” wraz z przedstawieniem oferty edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011 dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu Związku
 • 29.11.2010r.- wyjazdowe spotkanie studyjne dot. sposobów produkcji i dystrybucji ciepła na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z udziałem przedstawicieli wydziałów ochrony środowiska urzędów miast i gmin, straży miejskich oraz placówek oświatowych z terenu działania Związku

2011

 • 13.01.2011r.- uroczyste zakończenie I edycji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko” zorganizowanego we współpracy ze spółką Eko Dolina w Łężycach
 • Luty- marzec 2011r.- wyjazdowe spotkania w szkołach w ramach drugiej edycji projektu „Lider lokalnej ekologii” z udziałem przedstawicieli Urzędu Regulacji energetyki, spółek OPEC oraz EC Wybrzeże
 • 02-03.03.2011r.- spotkanie partnerów szwedzko-polskiego projektu pt. „Wetlands, Algae, Biogas – a South Baltic Sea Eutrophication Counteract Project (WAB) – Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji południowego Bałtyku” w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN) w Sopocie
 • 08.03.3011r.- otwarcie stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Gdyni-Orłowie przy ul. Kasztanowej 4A (Przepompownia ścieków PEWIK)
 • 05.04.2011r.- IX edycja „Konkursu Wiedzy Ekologicznej” zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni we współpracy z KZG i Zakładem Utylizacyjnym z Gdańska
 • 29.04-30.05.2011r.- emisja filmów z cyklu „Bezpiecznie, bo ekologicznie” w Twojej Telewizji Morskiej (TTM)
 • 19.05.2011r.- uroczystość Jubileuszowa 50-lecia działalności Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (OPEC Gdynia) z udziałem przedstawicieli KZG „Dolina Redy i Chylonki” , Teatr Muzyczny w Gdyni
 • 09.06.2011r.- konferencja p.t. „Planowanie i realizacja gospodarki wodno-ściekowej w zagospodarowaniu przestrzennym Aglomeracji: Gdynia i Szemud” w Sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (PEWIK)
 • 14.06.2011r.- uroczysta sesja finałowa w Muzeum Miasta Gdyni podsumowująca działalność edukacyjną Związku w roku szkolnym 2010/2011
 • 28.06.2011r.- wyjazdowe spotkanie studyjne do zmodernizowanego Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku z udziałem przedstawicieli Działu Gospodarki Odpadami KZG i spółki Eko Dolina
 • 30.09.2011r.- spotkanie partnerów Projektu WAB w Trelleborgu w Szwecji z udziałem Przedstawiciela Związku
 • 07.10.2011r.- Warsztaty terenowe w Stacji Uzdatniania Wody „Reda” oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” dla słuchaczy Gdyńskiego Uniwersytetu III Wieku z Gdyni, zorganizowane we współpracy ze spółką PEWIK GDYNIA
 • 12.10.2011r.- Warsztaty terenowe w siedzibie spółki OPEC w Gdyni, Ciepłowni „Nanice” oraz Stacji Cieplnej „Harcerska” w Wejherowie dla słuchaczy Rumskiego Uniwersytetu III Wieku z Rumi, zorganizowane we współpracy ze spółką OPEC

2012

 • 25.01.2012r.- w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyła się konferencja dotycząca polsko-szwedzkiego projektu„Wetlands, Algae and Biogas – A South Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (Mokradła (nieużytki), Glony i Biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji południowego Bałtyku). Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest jednym z partnerów ww. projektu, którego realizacja trwa od 2010 r. i zakończy się w grudniu 2012 r.
 • luty – marzec 2012r. – wyjazdowe spotkania w szkołach w ramach III edycji projektu „Lider Lokalnej Ekologii” z udziałem przedstawicieli Związku oraz spółki PEWIK
 • 12.05.2012r.- udział przedstawicieli KZG „Dolina Redy i Chylonki” w seminarium wojewódzkim w Gdańsku zorganizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej pt. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce”
 • 17.04.2012r.- jubileuszowa i ostatnia X edycja „Konkursu wiedzy ekologicznej” zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni we współpracy z KZG i Zakładem Utylizacyjnym z Gdańska
 • 26 – 27.04.2012r. -udział przedstawiciela Związku w spotkaniu partnerów projektu „Wetlands, Algae and Biogas – A South Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (Mokradła (nieużytki), Glony i Biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji południowego Bałtyku) w Kalmarze, Szwecja.
 • 30.05.2012r.- konferencja tematyczna pt. „Planowanie i realizacja gospodarki wodno-ściekowej w zagospodarowaniu przestrzennym Aglomeracji: Gdynia i Szemud” zorganizowana we współpracy ze spółką PEWIK w Gdyni i Pomorskim Urzędem Marszałkowskim
 • 5.06.2012r. – udział przedstawicieli KZG w wojewódzkim seminarium szkoleniowym w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego pt. „System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi” organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin realizowanego pod Patronatem Ministerstwa Środowiska.
 • 18.06.2012r.- uroczyste zakończenie drugiej edycji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko”zorganizowanego we współpracy ze spółką Eko Dolina w Łężycach
 • 13.06.2012r. – w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się uroczysta sesja finałowa podsumowująca działania ekologiczne Związku w roku szkolnym 2011/2012
 • 23.07.2012r. – obwieszczenie zmiany statutu KZG (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23 lipca 2012r. poz. 2527) w związku z przejęciem niektórych obowiązków wynikających z przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. prowadzenia sprawozdawczości w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenia rejestru działalności regulowanej w ww. zakresie. W KZG utworzono zespół ds. sprawozdawczości
 • 10.08.2012r.- na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie gdzie zlokalizowany jest PZON (Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) dostawiono drugi, nowy kontener przeznaczony do selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • 27.08.2012r.-30.10.2012r. – remont rowu opaskowego na odcinku kaskady wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łężycach
 • 26.09.2012r. –spotkanie z nauczycielami inaugurujące rok szkolny 2012/2013 połączone z wyjazdem do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Eko Dolina w Łężycach
 • 17.10.2012r. – spotkanie seminaryjno – wyjazdowe dla Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Gdyni połączone z wizytą w siedzibie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyczno- Ciepłowniczego (OPEC) w Gdyni
 • 9.11.2012r. – spotkanie seminaryjno – wyjazdowe dla Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Wejherowa połączone z wizytą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach
 • 15.11.2012r. – spotkanie seminaryjno – wyjazdowe dla Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Redy połączone z wizytą w Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”
 • 06.12.2012r.- wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów z terenu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej pt. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce”
 • 17.12.2012r.- konferencja podsumowująca realizację międzynarodowego projektu pt. „Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji Południowego Bałtyku” zorganizowanej w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku z udziałem przedstawicieli Związku
 • 31.12.2012r. – zakończenie projektu „Wetlands, Algae and Biogas – A South Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (Mokradła (nieużytki), Glony i Biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji południowego Bałtyku

2013

 • 9.04.2013r.- spotkania konsultacyjne dot. weryfikacji granic, obszaru oraz wielkości Aglomeracji Gdynia z udziałem przedstawicieli gmin, przedsiębiorstw wodno- kanalizacyjnych oraz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • kwiecień 2013r.- Wykonanie opracowania pt. Projekt Planu Aglomeracji Gdynia siłami własnymi pracowników Związku we współpracy ze spółką PEWIK w Gdyni
 • kwiecień-grudzień 2013r.- kampania edukacyjna „O odpadach po nowemu”
 • Publikacja trzech artykułów oraz czterostronicowej wkładki tematycznej w Dzienniku Bałtyckim oraz zamieszczenie artykułów na portalu internetowym naszemiasto.pl
 • Zamieszczenie trzech artykułów tematycznych w Twojej Gazecie
 • Emisja pięciu audycji edukacyjnych na antenie Radia Kaszebe
 • Emisja filmu animowanego „SEGREGUJ-OSZCZĘDZAJ”
 • System Informacji Metropolitarnej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o
 • System Digital Signage w pojazdach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • 11.06.2013r.- udział Przedstawicieli KZG w konferencji pn. „Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” organizowanej w Warszawie. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” został wyróżniony w prezentacji przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako jedyny podmiot, który prawidłowo sporządził sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 w imieniu swoich ośmiu gmin- członków.
 • 12.06.2013r.- w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się uroczysta sesja finałowa podsumowująca działania ekologiczne Związku w roku szkolnym 2012/2013, w tym trzeciej edycji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko”
 • 19-21.06.2013r.- spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne z terenu gmin- członków Związku. W ramach spotkań zaprezentowano oraz przeszkolono uczestników jako użytkowników systemu SGOK (System Gospodarki Odpadami Komunalnymi) opracowanego oraz wdrożonego na potrzeby wypełnienia obowiązku sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 • 27.06.2013r.- konferencja uzgodnieniowa w sprawie „Planu Aglomeracji Gdynia” z udziałem przedstawicieli gmin, zorganizowana we współpracy ze spółką PEWIK w Gdyni
 • 29.07.2013r.- na terenie obiektu OPEC w Gdyni przy ul. Żeliwnej gdzie zlokalizowany jest PZON (Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) dostawiono drugi, nowy kontener przeznaczony do selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • 02.10.2013r.- spotkanie z nauczycielami inaugurujące rok szkolny 2013/2014 połączone z seminarium wyjazdowym do Elektrociepłowni im. Jerzego Kossa w Wejherowie Nanicach spółki OPEC Gdynia
 • 23.10.2013r.- spotkanie seminaryjno- wyjazdowe dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Gdyni dot. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach połączone z wizytą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach
 • 13.11.2013r.- spotkanie seminaryjno- wyjazdowe dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Wejherowa dot. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach połączone z wizytą na Stacji Uzdatniania „Reda” Sp. PEWIK Gdynia
 • 19.11.2013r.- spotkanie seminaryjno- wyjazdowe dla przedstawicieli gminy Szemud dot. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach połączone z wizytą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach
 • 20.11.2013r.- spotkanie seminaryjno- wyjazdowe dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Redy dot. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach połączone z wizytą w Elektrociepłowni im. Jerzego Kossa w Wejherowie Nanicach Sp. OPEC Gdynia

2014

 • 8.01.2014r.- spotkanie inauguracyjne IV edycji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko” dla koordynatorów z placówek oświatowych z terenu gmin Związku
 • styczeń 2014r.- emisja klipu „Segreguj to się opłaca” na ekranie diodowym w Gdyni przy ul. Świętojańskiej
 • styczeń- marzec 2014r.- emisja klipu „Segreguj to się opłaca” w pojazdach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
 • 14.02.2014r.- spotkanie robocze z przedstawicielami gmin członkowskich Związku dot. zmian zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku spotkania, w dniu 26.02 wystosowano w imieniu gmin członkowskich pismo do MŚ zawierające propozycje zmian zapisów ww. ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
 • 9.05.2014r.- udział Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w uroczystości nadania Sztandaru OPEC na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”
 • maj, sierpień, wrzesień 2014r.- publikacja cyklu trzech artykułów w prasie lokalnej (Twoja Gazeta): „Nowy system gospodarki odpadami – jak się sprawdził?”, „Zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie KZG Dolina Redy i Chylonki”, „To był czas pozytywnych zmian”
 • 18.06.2014r.- uroczysta sesja finałowa podsumowująca działania ekologiczne Związku w roku szkolnym 2013/2014, w tym czwartej edycji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko”, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
 • 26.06.2014r.- udział Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowy Park Konstruktorów w Gdyni
 • 26.06.2014r.- udział Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w komisji„Zasoby przyrody, ochrona środowiska i energetyka” w ramach warsztatów konsultacyjnych Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitarnego 2030
 • 2.07.2014r.- spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami gmin członkowskich Związku w celu omówienia i wypracowania niezbędnych zmian odnośnie zapisów w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach i propozycji zmian w SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów
 • 15.07.2014r.- udział przedstawicieli Związku w pierwszym spotkaniu w ramach opracowania „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”
 • 18.07.2014r.- I spotkanie robocze z przedstawicielami gmin członkowskich Związku dot. wypracowania wspólnego stanowiska gmin należących do Regionu Gospodarki Odpadami Eko Dolina (w tym gminy Luzino) w sprawie przedstawionych przez Miasto Gdańsk oraz konsorcjum doradców BBF Sp. z o.o. i IPOPEMA Securities S.A. założeń budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku
 • 1.08.2014r.- udział Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w uroczystości oddania do eksploatacji po rozbudowie stacji uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie
 • sierpień – listopad 2014r.- produkcja i emisja 13 audycji informacyjnych w ramach cotygodniowego magazynu ekologicznego EkoPatrol Radia Kaszëbë, poświęconych bieżącej działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Audycje zawierają treści informacyjne, w tym informacje o uwarunkowaniach prawnych, celach i zasadach dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami oraz informacje związane z gospodarką wodno – ściekową
 • 10.09.2014r.- II spotkanie robocze z przedstawicielami gmin członkowskich Związku dotyczące założeń technicznych, prawnych i finansowych przyszłego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku
 • 25.09.2014r.- spotkanie z nauczycielami inaugurujące rok szkolny 2014/2015
 • wrzesień 2014r.- dystrybucja nqagród do 26 placówek oświatowych bioracych udział w organizowanej przez Zwiazek I edycji konkursu „Zbiórka baterii”
 • wrzesień, październik, listopad 2014r.- publikacja cyklu trzech artykułów w prasie (Dziennik Bałtycki): „Śmieciowy” sukces Związku, „Ekologiczny sukces gmin”, „Związek wzorem dla innych”
 • wrzesień-październik 2014r.- Związek we współpracy z gminami oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi opracował na potrzeby Marszałka Województwa Pomorskiego IV Aktualizację Krajowego Planu Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w odniesieniu do Aglomeracji Gdynia
 • 29.10.2014r.- organizacja praktyki zawodowej typu job-shadowing dla 2 delegatów z Tunezji w ramach projektu „Fix-kairouan. Fundusz Obywatelski” realizowanego ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2014” finansowanego w ramach programu Polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 w ramach umowy nr KD009/WD/2014 z 19.03.2014r.
 • październik – listopad 2014r.- emisja czterech audycji cyklu „O odpadach po nowemu” w ramach cyklicznego programu„Czyste Miasto” w Radiu Gdańsk
 • 25.11.2014r. spotkanie seminaryjno – wyjazdowe dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Sopotu połączone z wizytą w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Sopocie
 • 28.11.2014r. spotkanie seminaryjno – wyjazdowe dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Rumi połączone z wizytą na Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” Sp. PEWIK Gdynia
 • 02.12.2014r. spotkanie seminaryjno – wyjazdowe dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Wejherowa połączone z wizytą w Elektrociepłowni im. Jerzego Kossa w Wejherowie Nanicach Sp. OPEC Gdynia
 • 17.12.2014r.– podsumowanie i zakończenie I edycji projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów z placówek oświatowych z terenu Związku biorących udział w projekcie. Projekt realizowany był w formie cyklicznych (6) spotkań seminaryjno-warsztatowych z udziałem przedstawicieli trójmiejskich środowisk naukowych oraz samorządów lokalnych i spółki Eko Dolina