Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00512839/01  z dnia 2022-12-22

Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:

„Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy

Termin składania ofert: 5 stycznia 2023 r. do godziny 1000

 

KODY CPV:
90513300-9 – usługi spalania odpadów
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81–651 Gdynia
tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99
e-mail: sekretariat@kzg.pl
adres strony: http://kzg.bip.gov.pl

PLIKI DO POBRANIA:
Specyfikacja warunków zamówienia –  pobierz
Załączniki pobierz
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – pobierz
Informacja o kwocie przewidzianej na wykonanie zamówienia – pobierz

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH – pobierz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – pobierz