PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.

PEWIK GDYNIA sp. z o.o. powstała w 1992 roku w wyniku przekształcenia dawnego Okręgowegopewik_1 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, jednak gdyńskie wodociągi mają już ponad siedemdziesięcioletnią tradycję. Udziałowcami obok Związku są miasta Gdynia i Rumia, rady miast Redy i Wejherowa, które podjęły decyzję o przystąpieniu do spółki i objęciu w niej udziałów. Spółka świadczy usługi w czterech miastach: Gdyni, Rumi, Redzie i Wejherowie, dostarcza również wodę dla potrzeb wsi Pogórze w gminie Kosakowo.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór, oczyszczanie i utylizacja ścieków;
  • eksploatacja i konserwacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem kanalizacji deszczowej;
  • świadczenie usług w zakresie badań i analiz technicznych dotyczących wody i  ścieków;
  • projektowanie techniczne w zakresie branży wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obsługi inwestycyjnej;
  • świadczenie usług w zakresie napraw i legalizacji przyrządów do pomiarów i kontroli przepływu wody.

Dużą uwagę przykłada się do odpowiedniej jakości wody, choć w Gdyni jest ona przeważnie bardzo dobrej (klasa Ia – można ją spożywać bez uzdatniania) lub dobrej jakości (klasa Ib – uzdatnić trzeba tylko związki żelaza i manganu). Mimo to stacje uzdatniania są wciąż modernizowane, a w nowych – czego przykładem może być oddana w 2000 roku stacja uzdatniania wody Wiczlino – stosowane są najnowsze technologie. Dodatkowo nad jakością wody stale czuwa własne laboratorium, które przeprowadza systematyczne badania na każdym etapie jej uzdatniania.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze już obecnie należy do najnowocześniejszych w kraju. Dowodem tego pewik_2jest wykreślenie jej przez organy Konwencji Helsińskiej z listy tzw. Hot-spotów Programu Bałtyckiego, czyli miejsc powodujących największe zagrożenia ekologiczne. Tym niemniej Spółka realizuje obecnie program inwestycyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie kanalizacji dla praktycznie wszystkich mieszkańców obsługiwanego przez nią rejonu, a także modernizacja oczyszczalni ścieków, ze szczególnym naciskiem na ostateczne rozwiązanie zrzutu oczyszczonych ścieków do morza.

KZG „Dolina Redy i Chylonki” posiada 298 225 udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp. z o. o.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy i składa się z Prezesa i Wiceprezesa. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Walery Tankiewicz, a funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Wiesław Kujawski.

Adres pocztowy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29
81-311 Gdynia

Telefon:
(58) 66 87 311 – Biuro Obsługi Klienta
(58) 62 19 162 – sekretariat
(58) 66 87 200 – fax
e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl

Strona internetowa: www.pewik.gdynia.pl
e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl