Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z gminami i spółkami

W dniu 2 lutego br. w biurze Związku zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn.

„Wpływ nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

na nowe obowiązki gmin oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan”

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele 8 gmin, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z aglomeracji Gdynia, a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Celem spotkania było wsparcie gmin oraz przedsiębiorstw w realizacji nowych obowiązków wynikających ze zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1549).

Podczas spotkania omówiono m.in.:

  • nowelizację ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,
  • zmienioną definicję nieczystości ciekłych w świetle nowej ustawy,
  • nowe obowiązków gmin i przedsiębiorstw wod.-kan. w zakresie dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi,
  • obowiązki gmin w zakresie kontroli właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
  • realizację przez Związek nowych zadań w zakresie sprawozdawczym,
  • doszczegółowienie przepisów sankcyjnych, w przypadku niewykonania przez gminy obowiązków m.in. w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • zmiany dotyczące wyznaczania aglomeracji i KPOŚK,
  • sankcje dla aglomeracji, które nie później niż do dnia 31.12.2027 r. nie dostosują się do wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej)  oraz przepisów krajowych wynikających z implementacji prawa unijnego.

 

Z uwagi na poruszane zagadnienia oraz brak wytycznych w zakresie np. sporządzania sprawozdań dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi, na spotkanie zaproszono eksperta w dziedzinie m.in. prawa wodnego i prawa ochrony środowiska Pana Mikołaja Maślińskiego z kancelarii MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW w Gdańsku.

Dziękujemy za liczne przybycie oraz aktywny udział Państwa w spotkaniu.

 

Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wynika to z zapisów art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Więcej informacji w zakładce „Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej”

Razem chronimy środowisko

 

3 lutego 2023