Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości

jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wynika to z zapisów art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519). 

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Miasto Gdynia oraz Gmina Wejherowo udzielają bezzwrotnej dotacji na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości będących w użytkowaniu osób fizycznych.

Na obszarze działania Związku w zależności od adresu posesji można podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej należącej do niżej wymienionych przedsiębiorstw wod-kan.:

Ważne!!

Posiadacze zbiorników bezodpływowych tzw. szamb – nawet spełniających wszelkie wymagania – nie są zwolnieni z obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zwolnienie z obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków (poś) spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Jeśli to możliwe, warto jednak rozważyć podłączanie nieruchomości wyposażonej w poś do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Obowiązki użytkowników indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

 

Tylko w przypadku braku technicznej możliwości lub ekonomicznego uzasadnienia do budowy sieci kanalizacyjnej, nieruchomość można wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy na  nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (poś).

W przypadku ich użytkowania właściciel zobowiązany jest:

  • posiadać pisemną umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie (wykaz firm posiadających zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji poś i transportu nieczystości ciekłych na terenie danej gminy,
  • przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego.

Właściciele nieruchomości posiadający szambo lub poś są obowiązani do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za ww. usługi straży gminnej (miejskiej) lub pracownikom urzędu gminy (miasta) uprawnionym do kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność i ilość wywozu z danej nieruchomości !!

Dodatkowo, obowiązkiem właściciela poś jest m.in.:

  • wykonywanie corocznego serwisu (najpierw gwarancyjnego, a potem pogwarancyjnego), obejmującego wszelkie czynności przeglądu instalacji;
  • okresowy wywóz osadu nadmiernego z reaktora oczyszczalni.

Instalacji poś nie wolno przeciążać nadmiernym magazynowaniem osadu, ponieważ może nastąpić przemieszczenie osadu do systemu rozsączania, a w konsekwencji do kolmatacji (zatorów) powierzchni rozsączających.

Przypominamy, że oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, przed rozpoczęciem eksploatacji wymagają zgłoszenia w urzędzie gminy (miasta) z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

 

Dlaczego warto podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej?

  • Przykładowy koszt odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej w Sp. PEWIK GDYNIA to kwota 7,16 zł/m3(brutto) i jest znacznie niższy niż opłata za opróżnianie szamba.
  • Budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga opracowania projektu budowlanego.
  • Spółka PEWIK GDYNIA nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosków, wykonanie połączenia przyłącza z siecią i kontrolę wykonanych prac.
  • Aby ułatwić realizację obowiązku Spółka PEWIK przygotowała usługę zastępstwa inwestycyjnego.
  • Aby wspomóc mieszkańców w realizacji ich obowiązku, część gmin oferuje pomoc finansową w realizacji tego zadania: Miasto Gdynia oraz Gmina Wejherowo udzielają bezzwrotnej dotacji na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości będących w użytkowaniu osób fizycznych.