Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin. Związek prowadzi i koordynuje m.in. niektóre działania z zakresu gospodarki komunalnej zrzeszonych w nim gmin.
W zakresie gospodarki wodnej Związek, jako regulator m.in.:

  • wydaje decyzje na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Prowadzone przez Komunalny Związek Gmin działania w w/w zakresie są zgodne zarówno z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2019r. poz. 1437 ze zm.) oraz ze Statutem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1478)