Procedura taryfowa

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia w życie taryf za usługi wodociągowe i kanalizacyjne, przedstawia Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni – jako weryfikatorowi, wniosek o ich zatwierdzenie.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, określoną w w/c ustawie, przedsiębiorstwo wod. – kan. do wniosku musi dołączyć szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Tutejszy Związek sprawdza, czy przedstawione taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty wykazane przez przedsiębiorstwo pod względem celowości ich ponoszenia- art. 24 ust. 4 w/c ustawy. Następnie Zgromadzenie Związku, w terminie 45 dni od dnia złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku taryfowego, podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie ich zatwierdzenia, jeżeli uzna, iż zostały sporządzone niezgodnie z przepisami.

W przypadku nie podjęcia przez Zgromadzenie Związku uchwały w wymaganym terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, zweryfikowana taryfa wchodzi w życie w trybie art. 24 ust. 8 w/c ustawy tj. po upływie 70 dni od dnia złożenia stosownego wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Należy nadmienić, iż zgodnie z art. 24 ust. 5a i 5b w/c ustawy w razie stwierdzenia przez organ nadzoru tj. wojewodę nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego (w takiej sytuacji procedura taryfowa rozpoczyna się od początku). W przypadku stwierdzenia przez wojewodę nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez Zgromadzenie Związku wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały – art. 24 ust. 7 w/c ustawy.

Istotnym jest również fakt, iż na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, Zgromadzenie Związku może w drodze uchwały przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Na obszarze Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” działa 7 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych (gm. Szemud i gm. Wejherowo), które przedłożyły wnioski o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgromadzenie KZG zatwierdziło następujące uchwały za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

  • Uchwała nr 18/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
  • Uchwała nr 19/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Szemud,
  • Uchwała nr 21/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zarządu Morskiego S.A. z siedzibą w Gdyni,
  • Uchwała nr 1/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie,
  • Uchwała nr 8/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Wejherowo.

W przypadku przedsiębiorstw: Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni (w upadłości) oraz Saur Neptun Gdynia S.A. w Gdańsku taryfy weszły w życie w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2015 poz. 139):

  • Taryfy [www.kzg.ssdip.bip.gov.pl/taryfy/]