KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja I: „O odpadach po nowemu” rok 2014

W roku szkolnym 2013/2014 Związek zainicjował pogłębioną współpracę z placówkami oświatowymi w ramach nowego projektu pt. „Szkoła dla środowiska” skierowanego do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej. Dzięki wspólnej pracy z Komunalnym Związkiem Gmin powstały w placówkach oświatowych lokalne centra edukacji ekologicznej propagujące działania na rzecz najbliższego otoczenia w myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole w środowisku – środowisko w szkole/przedszkolu”.

Pierwsza edycja projektu zatytułowana „O odpadach po nowemu” poświęcona była prowadzeniu edukacji w zakresie właściwego postępowania z odpadami na terenie Regionu Gospodarki Odpadami (RGO) Eko Dolina, zgodnie ze nowelizowaną ustawą z dn. 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Harmonogram oraz zakres tematyczny spotkań przeprowadzonych w ramach I edycji projektu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pt. „O odpadach po nowemu”:

10.12.2013r. – „Czy wszystkie odpady to zwykłe śmieci?” – omówienie problemu, „Co należy zrobić, aby system gospodarowania odpadami był skuteczny?– ćwiczenie, a także prezentacja multimedialna pt. „Prawo unijne jako źródło zmian systemu gospodarki odpadami w Polsce” -Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

„EKO DOLINA jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)”. (zakres wystąpienia: istniejące i przyszłe instalacje na terenie zakładu służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, instalacje zastępcze wyznaczone dla RIPOK EKO DOLINA na wypadek awarii) – Emilia Wawrowska, przedstawiciel Sp. Eko Dolina.

04.02.2014r. – „Nowy system gospodarki odpadami – zadania gmin”, „Regionalna struktura nowego systemu gospodarki odpadami – podstawy prawne, założenia i praktyka” (zakres wystąpienia: prawo polskie zmieniające system gospodarki odpadami w Polsce, KPGO, PGO dla woj. pomorskiego, Region Gospodarki Odpadami – RGO) – Renata Czarnecka, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami KZG

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

08.04.2014r. – „Nowy system postępowania z odpadami”Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Temat: „Zagospodarowanie odpadów. Odzysk i recykling –technologie” (zakres wystąpienia: recykling materiałowy i chemiczny; metody mechaniczno-biologiczne (MBT) – kompostowanie i biogaz; termiczne unieszkodliwianie odpadów w spalarniach odpadów, ciepłowniach miejskich, cementowniach) – Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, kierownik Katedry Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Andrzej Tonderski, dyrektor Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT.

07.10.2014r. – Dlaczego zmieniono system w Polsce (zakres wystąpienia: Czy wszystkie odpady to zwykłe śmieci?, Nowy system postępowania z odpadami, Odzysk i recykling – podstawą nowoczesnej gospodarki odpadami) – Aleksandra Bodnar, Kierownik Działu Ochrony Środowiska Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

Ekooznaczenia i inne symbole w promocji postaw proekologicznych w reklamie (zakres wystąpienia: Symbolika ekologiczna – sposoby promowania świadomości ekologicznej, zachowania ekologiczne konsumentów, Reklama społeczna a komercyjna – podobieństwa, różnice, nadużycia, niewerbalny przekaz w reklamie społecznej, Skuteczność a efektywność reklamy społecznie istotnej – próba analizy kampanii medialnej) – dr Michał Makowski, Dziekan Wydziału Zarządzania w Powislańskiej Szkole Wyższej (przedtem Wyższa Szkoła Zarządzania) w Kwidzynie.

17.12.2014r. – Zakończenie, oraz podsumowanie I edycji projektu pt. „O odpadach po nowemu”.

„Stanowienie prawa lokalnego na przykładzie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy” (zakres wystąpienia: stanowienie prawa w Polsce, w tym stanowienie przez samorządy terytorialne prawa lokalnego (organy stanowiące, kompetencje, zasady, celowość, podstawy prawne), wymiar praktyczny dla indywidualnego mieszkańca w zakresie realizacji prawa miejscowego na przykładzie wybranych uregulowań dot. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, wpływ mieszkańca na kształtowanie prawa lokalnego, dostęp do informacji publicznej – zasada jawności, np. BIP, obrady rady gminy, powiatu i sejmiku województwa)- prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, rektor WSAiB w Gdyni.

Wręczanie certyfikatów – Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,Aleksandra Bodnar, Kierownik Działu Ochrony Środowiska Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.