KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

Katarzyna Rawdanowicz
k.rawdanowicz@kzg.pl

Justyna Adamczyk
j.adamczyk@kzg.pl

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl

Konkursy ekologiczne

Ważnym działaniem Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” ukierunkowanym na ochronę i poprawę środowiska naturalnego, jest edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna. Jednym z jej elementów są konkursy ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży placówek oświatowych z terenu zrzeszonych gmin. W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, każdego roku szkolnego Związek realizuje i wspiera liczne działania konkursowe, celem których jest ukazywanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w wielu dziedzinach związanych z gospodarką komunalną oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej.

 I. Aktualnie prowadzone konkursy (szczegółowy opis konkursów przedstawiony jest w „Ofercie Edukacyjnej” – PRZEJDŹ)
II. Konkursy prowadzone w latach ubiegłych

Konkurs fotograficzny pn. „Różnorodne gminy – wspólne działania” (rok szkolny 2009/2010)