KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Śmieciowy problem – czy kończy się za progiem?

Jednodniowe warsztaty „Śmieciowy problem…” prowadzone były od roku szkolnego 2001/2002. Adresatami była młodzieży gimnazjów i szkół średnich. Miejsce ich prowadzenia to teren składowisku odpadów w Szadółkach lub w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”.

Główne cele warsztatów to:

 • zapoznanie się z procesami zachodzącymi na składowisku odpadów komunalnych,
 • ukazanie zależności między działalnością człowieka a stanem środowiska,
 • kształtowanie i pobudzanie aktywności twórczej skierowanej na ochronę środowiska naturalnego,
 • motywacja do świadomego postępowania z odpadami w gospodarstwie domowym,
 • kształtowanie nawyków segregowania odpadów,
 • zapoznanie się z drogą odpadów w procesie recyklingu,
 • uświadomienie roli recyklingu w oszczędzaniu energii i zasobów środowiska naturalnego.

Plan zajęć był zróżnicowany w zależności od miejsca ich przeprowadzania:

 • Wyjazd na składowisko odpadów komunalnych w Szadółkach:
  • „Produkcja” odpadów komunalnych na terenach zurbanizowanych na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej, Polski, Europy; rodzaje odpadów; kto jest odpowiedzialny za nadmierną „produkcję” odpadów?
  • Różne sposoby utylizacji odpadów: utylizacja termiczna, biodegradacja, kompostowanie odpadów organicznych, składowanie odpadów.
  • Produkty właściwego zagospodarowania odpadów: energia – elektrownia biogazowa w Szadółkach, ciepło, kompost.
  • Selektywna zbiórka odpadów surowcowych.
  • Recykling surowców wtórnych.
  • Indywidualne działania na rzecz minimalizacji powstawania odpadów w naszych domach.
 • Warsztaty w siedzibie Związku:
  • Właściwa segregacja odpadów:
  • jakie odpady segregujemy na terenie naszej gminy?
  • w jakim stanie odpady powinny trafić do „kolorowych” worków i kontenerów?
  • Prezentacja półproduktów i produktów recyklingu (granulat, kompost w różnych stadiach dojrzałości, stłuczka szklana, masa szklana, pulpa makulaturowa).
  • Droga odpadów surowcowych w procesie recyklingu: od pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, poprzez różnych producentów stosujących w procesie technologicznym surowce wtórne, po produkt finalny.
  • Właściwa jakość surowców wtórnych.
  • Recykling jako możliwość oszczędzania energii i zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych.
  • „Spalarnie czy wysypiska?”- obalenie mitów.
  • różnice spalania odpadów w piecach CO i w spalarniach,
  • zagrożenia powodowane przez niefrasobliwe postępowanie z odpadami np. spalanie opakowań w piecach CO.
  • Ocena postaw prośrodowiskowych.
  • Ocena zaangażowania grupy w codzienne działalności ekologiczne.

W warsztatach wykorzystywane były środki dydaktyczne takie jak: filmy o tematyce proekologicznej, zdjęcia, plansze, ulotki, foliogrami i eksponaty. Młodzież poznawała tematykę ochrony środowiska poprzez własną obserwację, dyskusję połączoną z elementami wykładu, prace w grupach, zadania i ćwiczenia.

W roku 2003 przeprowadzone zostały 32 warsztaty „Śmieciowy problem…’, w których wzięło udział 751 uczniów plus około 50 nauczycieli, opiekunów grupy.

Z początkiem roku szkolnego 2005/2006 warsztaty „Śmieciowy problem…” zostały zawieszone.